УО на ОПИК представи пред бизнеса в Русе процедурата „Подобряване на производствения капацитет на МСП“

УО на ОПИК представи пред бизнеса в Русе процедурата „Подобряване на производствения капацитет на МСП“

Екип на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ , Управляващ орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, представи днес в Русе условията за кандидатстване по процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП“ .  В подготовката и осъществяване на информационния ден взе участие и Областният информационен център – Русе.

Общият бюджет на процедурата е  146 687 250 лева.  Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за един проект е 100 хил. лв., а максималният до 1 000 000 лв. в зависимост от  категорията на предприятието. За микро предприятия таванът е  500 000 лева, за малки – 750 000 лева, а за средни –  1 000 000 лева.

По процедурата могат да кандидатстват търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, микро, малки и средни предприятия, които имат поне 3 приключени финансови години преди датата на обявяване на процедурата, определен минимален размер на нетни приходи от продажби.  Друго важно изискване е дейността, за която кандидатстват, да е основна икономическа дейност на предприятието и да се осъществява в някои от изброените приоритетни сектори в условията за кандидатстване, обясниха експертите от Управляващия орган (УО). Новото е, че при подаване на проектното предложение няма да се изисква удостоверение за код на икономическа дейност (КИД), той ще се проверява служебно.

Представителите на УО обърнаха внимание на двата допустими режими на държавна помощ – Регионална инвестиционна помощ и de minimis, тъй като от тях зависи максималният интензитет на безвъзмездната помощ. Подчертаха, че смесването на двата режима е недопустимо. Коментираха още допустимите дейности и критериите и методологията за оценка, като отбелязаха, че по процедурата има регионална приоритизация. Допълнителни точки ще се дават за фирми, чиито проекти съответстват на някоя от тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). Бонус ще се дава и на фирми, които до момента не са изпълнявали проекти  по  ОП РКБИ 2007 – 2013 и ОПИК 2014 – 2020.

По време на срещата аудиторията беше запозната още с допустимите  разходи:  за  закупуване на машини, съоръжения, оборудване и за придобиване на специализиран софтуер, необходим за изпълнението на проекта, но не повече от 200 000 лева. Експертите коментираха важни изисквания към бизнес плана и начина на кандидатстване чрез ИСУН 2020. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 16,30 часа на 21 май 2019 г.

След презентациите  представителите на УО отговаряха на конкретни въпроси във връзка с условията за кандидатстване.  

Сподели: