Управляващият орган на програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. изготви проект на Насоки по Процедура „Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“

Управляващият орган на програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. (ПТС) изготви проект на Насоки по Процедура № 2021BG16FFPR001-3.001  „Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“ по ПТС, съдържащи: Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение на одобрени проекти.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление, крайният срок за предложения и възражения по насоките по процедурата е до 18.08.2023 г.

Проектът на Насоките, съгласувани с Министъра на финансите за съвместимост с правилата за държавните помощи обхващат целия период на допустимост по програмата и са за пълният бюджет по приоритет 3.

Ще бъдат финансирани строително-монтажни работи, свързани с физическо разделяне на транспортните потоци; подобряване на пътната маркировка и пътните знаци и др. Мерки за пътна безопасност са предвидени за следните участъци:

-Републикански път I-5 в участъка от км 89+000 до км 97+000;

-Републикански път I-5 в участъка от км 222+000 до км 222+600;

-Кръстовище на републикански път I-5 Русе – Стара Загора при км 183 + 774 с републикански път III-5601 Шипка – Дунавци и общински път за с. Шипка;

-Кръстовище на републикански път I-5 Русе – Велико Търново при км 59 + 103 с републикански път I-3 Гара Бяла – Плевен;

Предвижда се развитие на жп възел Горна Оряховица, жп възел Русе и жп възел Варна. Дейностите включват модернизация на железен път, КМ, МКЦ и др.

Ще бъдат доставени мултифункционални плавателни съдове и съоръжения, чрез които ще се допринесе за подобряване на условията за корабоплаване по р. Дунав и ще се предоставят необходимите данни и информация за адекватна намеса в периоди на ниски води за обезпечаване на необходимите за корабоплаването дълбочини, както и за подобряване на навигационно-пътевата обстановка, респ. повишаване на безопасността в реката. Предвижда се доставка на оборудване и надграждане на системи за повишено качество на информацията.

Сподели: