съдебна палата русе

Условна присъда и глоба за притежаниена над 13 кг. тютюн без бандерол в Голямо Враново

Наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 10 месеца, чието изтърпяване се отлага за изпитателен срок от 3 години наложи Районният съд в Русе на Н.К.А., с основно образование, неженен, не работи, неосъждан (реабилитиран).

На 12.06.2020г. в с.Голямо Враново Н. държал с цел разпространение тютюневи изделия — 13,305 кг. нарязан тютюн за пушене на обща стойност 3 060,15 лева, без надлежно разрешително съгласно Закона за акцизите и данъчните складове: чл.2, т.2 „На облагане с акциз подлежат: т.2 тютюневи изделия“, чл.4: „По смисъла на този закон: Акцизни стоки са стоките, посочени в чл.2; чл.12, ал.1, т.1: Тютюн за пушене (за лула и цигари) е: т.1 тютюн, който е нарязан или раздробен по друг начин, усукан или пресован на плочки и може да се пуши без допълнителна индустриална обработка“, чл.28, ал.1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия: „Тютюневите изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговските складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условие и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове; чл.59, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове: „Производството на алкохол, алкохолни напитки и тютюневи изделия включва обработката и преработката на всякакъв вид суровини и материали, в резултат, на което се получават или опаковат акцизни стоки“, чл.90а, ал.1: „Продажбата, съхранението и предлагането на тютюневи изделия може да се извършат само от лицата, получили разрешение за търговия с тютюневи изделия от директора на териториалната дирекция по местонахождение на търговски склад или обект“ и ал.2: „Право да извършва търговия с тютюневи изделия има лице, което: т.1 е търговец по смисъла на Търговския регистър“; и съгласно чл.21, ал.1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия: „Промишлена обработка на тютюн могат да извършват лица, регистрирани по законодателството на държавата — членка на Европейския съюз, или на други държави — страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство и получили разрешение от Министерски съвет“, като случаят е немаловажен.

Сподели: