Услугите „Център за грижа за лица с психични разстройства“ и „Център за грижа за лица с различни форми на деменция” са възложени на отдел „Социални дейности“ в Община Русе

С решение № 450, прието с Протокол №20/25.03.2021 год. Общински съвет Русе даде съгласие за подаване на проектно предложение по Процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014- 2020.

Със същото решение се създадоха и две нови социални услуги: Център за грижа за лица с психични разстройства с капацитет 15 лица и Център за грижа за лица с различни форми на деменция с капацитет 15 лица  с адрес: град Русе, ул. „Доростол“ №108, считано от датата на стартиране на дейностите по предоставяне на услугите по проекта съгласно Процедура BG05M9OP001-2.090.

Процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги” се реализира съгласно Решение на комисията от 20 декември 2011 година (Решението) относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес.

Държавната помощ във вид на компенсация за извършване на обществена услуга, която изпълнява условията, посочени в Решението е съвместима с вътрешния пазар и е освободена от задължението за предварително уведомяване, предвидено в чл. 108, параграф 3 от Договора.

Услугите, които ще се разкрият в рамките на процедурата – Дневни центрове и  Центрове за грижа – не попадат в списъка с делегирани от държавата дейности, които се финансират със средства от държавния бюджет.

Съгласно насоките Конкретните бенефициенти – общини следва да възложат изпълнението на услугата от общ икономически интерес (УОИИ), на доставчик на социални услуги (в това число общинско предприятие, създадено по реда на чл. 52 от ЗОС, на второстепенен разпоредител с бюджет или на звено/дирекция в самата общинска администрация) и придобива качеството на Възложител на Услуга от общ икономически интерес по смисъла на Решение на ЕК от 20 декември 2011 година.

Услуги от общ икономически интерес са икономически дейности, даващи резултати от полза за цялото общество, които без публична намеса не биха били предоставени от пазара (или биха били предоставени при различни условия по отношение на качеството, безопасността, достъпността, равното третиране или универсалния достъп).

Общинският съвет е органът, който следва да „възложи“ изпълнението на УОИИ и който ще контролира предоставянето на услугата съвместно с кмета на общината. Необходимо е и да бъдат разработени и утвърдени „Правила за предоставяне на социалните услуги в Център за грижа за лица с психични разстройства с капацитет и в Център за грижа за лица с различни форми на деменция“. В правилата следва да се разпишат конкретните за общината условия при възлагането на услугата съобразно изискванията на Решение на Комисията от 20 декември 2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес, които да се заложат като задължение за кмета на общината за спазването им и извършването на контрол.

Общинските съветници решиха на отдел „Социални дейности“ към дирекция „Хуманнитарни дейности“  в община Русе да бъде възложено предоставянето на услугите „Център за грижа за лица с психични разстройства“ и „Център за грижа за лица с различни форми на деменция” на територията на община Русе като услуга от общ икономически интерес /УОИИ/ по проектно предложение  по Процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014- 2020, за срока на изпълнение на дейността по проекта.

Кметът на общината трябва да утвърди „Правила за предоставяне на социалните услуги Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ по проект по Процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014- 2020 , съобразно изискванията  на процедурата и Решението на ЕК за УОИИ (Решение на комисията от 20 декември 2011 год.

Сподели: