Успешно завърши проектът ”Лаборатория за успех” в Русе

Успешно завърши проектът ”Лаборатория за успех” в Русе

В Русе бяха представени резултатите от завършилия преди дни проект BG05M2OP001-3.001-0059,”Лаборатория за успех”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В присъствието на директори на детски градини – партньори по проекта, Елена Славова от фондация „Европейски център по медиация и арбитраж” заяви, че основната цел, която постигна изпълнението на проекта бе пдкрепата на създаване на условия за ранно социално приобщаване и личностно развитие на децата от етническите малцинства в Община Русе, с фокус върху малките населени места, чрез повишаване на качеството и ефективността в предучилищно възпитание и подготовка. Тя беше постигната чрез осъществяването на специфичните цели:

 Подобряване на условията за равен достъп до качествена и ефективна предучилищна подготовка и възпитание в детските учебни заведения, обучаващи деца от различните етноси.

 Изграден иновативен модел на сътрудничество между общинска администрация, НПО, образователни институции, родители и др. заинтересовани страни в процеса на интеграция на децата от етническите малцинства чрез овластяване на родителите във възпитателния процес и преодоляването на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход.

По време на двугодишното изпълнение на проекта бяха реализирани следните дейности:

1. Организация и управление на проекта
2. Информиране и публичност
3. Допълнително обучение по български език за деца, за които българският език не е майчин – тази дейност бяха обхванати 80 деца от етническите малцинства от партньорските детски и учебнизаведения – ДГ “Снежанка”, ДГ “Приказен свят” и Подготвителните групи на СУ “Васил Левски”. В резултат на допълнителнителните занимания, децата участници в дейността подобриха комуникационните си умения и повишиха готовността си за продължаване в по-висока образователна степен.
4. Повишаване качеството на обучението и подобряване на резултатите от него чрез подобряване на образователната среда – В изпълнение на дейността бяха закупени и предоставени на партньорите компютри, принтери, мултифункционални устройства, фотоапарати, видеокамери, мултимедии, спортни съоръжения, оборудване и обзавеждане, дидактически материали, което ги прави по-привлекателни и мотивира родителите да не възпрепятстват децата си от посещения в тях. Подобрената образователна среда предоставя възможност за интерактивно представяне на педагогическите ситуации, което прави материала по-лесен за възприемане и създава предпоставки за повишен интерес от страна на децата.
5. Осигуряване на психологическа подкрепа за децата, представители на целевата група. За целта бяха назначени психолози в ДГ “Приказен свят”, ДГ „Снежанка” и СУ “Васил Левски”, които работиха с 60 деца от етническите малцинства за преодоляване на психологичните бариери породени от грешки и отрицателни оценки. В резултат на осъществената работа е повишена социалната активност у децата от целевата група, за приобщаване към образователната среда и активно участие в образователния процес.
6. Познавателни дейности за съхраняване и развитие на културната идентичност на децата от етническите малцинства и техните връстници в интегрирана мултикултурна среда – В изпълнение на тази дейност бяха създадени 12 творчески лаборатории, които вземаха участие 200 деца. За да подкрепи подкрепи пълноценното включване в образователния процес бяха осъществени и екскурзия до Етнографски музей Калиопа, Природонаучен музей – Русе, Археологически комплекс Мадара и Етнографски музей Етър. Във всяка еднаот тях бяха включени по 125 деца. В изпълнението на дейността беше осъществено: посещение на куклен театър, в което бяха включени 1000 деца и посещение на кино, в което бяха включени 890 деца. Децата участвици в тази дейност активно се включиха и в пресъздаването на народни обичаи, драматизации на приказки, участие в публични мероприятия на териториите на Детските градини, както и с участие вРусенския карнавал.
7. Насърчаване на участието на родителите във възпитателния процес – С изпълнението на тази дейност постигнахме промяна в отношението на родителите към предучилищното възпитание подготовка в посока насърчаване посещаемостта на децата в ДГ. Ангажирахме активни родители в дейностите на детските заведения, което е фактор за преодоляване на стереотипи и стимулиране на толерантността.
8. Работа с родители от уязвими семейства, с фокус върху ромите, които възпрепятстват децата си подлежащи на задължителна предучилищна подготовка от редовно посещение на детска градина – С изпълнението на тази дейност създадохме устойчив модел на работа с родители на деца от етническите малцинства за подобряване на качеството на взиманите решения, относно образованието на децата им. Бяха създадени “Училище за родители” и Приемни зародители “SOS родители”. В дейността се включиха 142 родители.
9. Преодоляване на негативните обществени нагласи, основана на етнически произход и културна идентичност – В дейността се включиха педагогически специалисти, родители, представители на местната администрация, гражданския сектор, медиите и обществеността в съвместни публични форуми, които подпомогнаха преодоляването на негативните обществени нагласи към различните етноси. Беше проведена информационна кампания, която обхвана 430 лица.
Целева група по поректа бяха: 160 деца от етническите малцинства от 3 до 6 години и 300 родители. Общо в проектните дейности бяха включени 400 деца от партньорските учебни заведения.
Проектът се осъществи от Фондация „Европейски център по медиация и арбитраж” в партньорство с Община Русе, ДГ „Снежанка”, ДГ „Приказен свят”, СУ „Васил Левски”, Русе и СНЦ „Пегас”.

Обща стойност на проекта: 252 522,00 лева, от които: 214 643,71 лева европейско и 37 878,29 лева национално съфинансиране.

Сподели:

Още новини от деня