Успешно представяне на студентите от специалност "Социални дейности" в Русенски университет на научна конференция

Успешно представяне на български и румънски студенти от специалност „Социални дейности“ на научна конференция в Русенския университет

Време за прочитане: 2 мин.
Успешно представяне на студентите от специалност "Социални дейности" в Русенски университет на научна конференция

На провелата се на 10.05.2019 година Научна сесия за студенти, докторанти и млади учени (СНС’19) в рамките на Майски празници в Русенски университет „Ангел Кънчев“ в секция „Промоция на здравето и социални дейности“ активно участие взеха студентите от специалност „Социални дейности“ и членове на Клуба на социалния работник. Сесията беше открита с пленарен доклад на доц. д.н. Сашо Нунев на тема „Изграждане на интегративна образователна и социална платформа за развитие на студентите в професионално направление „Социални дейности“ в Русенски университет „А. Кънчев“. В него ръководителят на направлението представи концепцията, на която се базират обучението, извънаудиторните клубни форми на дейност на студентите по социална работа, както и партньорствата с община Русе, доставчици на социални услуги и неправителствени организации и съвместните им инициативи и постижения.

Успешно представяне на студентите от специалност "Социални дейности" в Русенски университет на научна конференция

От общо 13 доклада на студенти в секцията, пет от които бяха основно екипни на колегите им от специалност „Ерготерапия“, преобладаващата част – осем доклада – бяха в областта на социалната работа. Четирима студенти от редовна и задочна форма на обучение в специалност „Социални дейности“ представиха свои самостоятелни научни доклади, а за пръв път в секцията участваха с доклади и четирима чуждестранни студенти от специалност „Социална работа“ в Университета в Питещ, Румъния. Научните доклади на българските и румънските студенти бяха в актуални тематични области, свързани със социална работа със семейства, социална работа с групи за самопомощ, социална работа с хора с девиантно поведение, комуникация в социалната работа, модели на социална работа, доброволческа дейност със социална насоченост на възрастни хора, семейна комуникация и история на социалната работа. Презентациите, чрез които студентите представиха своите научни разработки, бяха отлично подготвени и адмирирани от аудиторията. Всички студенти получиха грамоти за участието си.

Грамота и трета награда за успешно презентиран и защитен доклад на тема „Групи за самопомощ – съдържателна специфика и възприятия за дейността им“ получи участващата за пореден път студентка Светлина Карапетрова от трети курс, задочна форма на обучение  в специалност „Социални дейности“. Всички студенти – Милена Тодорова, Емилия Димитрова, Станислава Стоянова, както и румънските им колеги Ionita Catalina, Radu Florin, Elena Sandu и Stefania Coman са удовлетворени от постиженията си и планират участие в следващи студентски научни форуми. Да им пожелаем успех, каза днес доц. д.н. Сашо Нунев.

Сподели:

Още новини от деня