Утвърдени са промени в списъците на общинските жилища в Русе

Време за прочитане: 2 мин.

Във връзка с разпоредбите на чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 12, ал. 2 и ал. 4 от Наредба №6 на Общински съвет – Русе ежегодно, в срок до 1 март, с  решение на Общинския съвет по предложение на Кмета на Общината, се приемат списъци, в които се определят броя, вида и местонахождението на общинските жилища за текущата година. Списъците могат да бъдат променяни съобразно потребностите в Община Русе с решение на Общински съвет – Русе по предложение на Кмета на Община Русе. С Решение №405, прието с протокол №18/25.02.2021 г., Общински съвет – Русе е приел списъците на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди; от ведомствения фонд и от резервния фонд, за 2021 г.

Общински жилища – апартаменти: с адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 3“, блок 11, вход 3, ет. 7, ап. 19, предмет на АЧОС №2490/15.01.1999 г. и с адрес гр. Русе, ж.к. „Чародейка“, блок 207, вход 2, ет. 4, ап. 11, предмет на АЧОС №2158/05.10.1998 г.; къщи: с адрес гр. Русе, ул. „Козница планина“ №1, етаж 1, предмет на АЧОС №1870/18.05.1998 г.; с адрес гр. Русе, ул. „Лисец“ №32, предмет на АЧОС №4190/17.05.2004 г. и с адрес гр. Русе, ул. „Алеи Възраждане“ №130, предмет на АЧОС №3375/06.03.2000 г., са включени в Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.

Поради зачестилите молби на граждани с остри социални или здравословни проблеми за настаняване в резервни общински жилища, както и липсата на свободни такива, видно от Докладна записка с вх. №53-09-17/31.03.2021 г., от Директора на ОП „Управление на общински имоти“ е направено предложение за прехвърляне на гореописаните общински жилищни имоти от Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди в Списък №3 на общинските жилища от резервния фонд.

Днес общинските съветници дадоха своето съгласие за промяната.

Сподели:

Още новини от деня