Служителите на РДГ - Русе съставиха 9 акта за нарушения, задържаха 45 кубика дървесина и два товарни автомобила

Утвърден е годишен план и обем на ползванията на дървесина от горски територии, собственост на Община Две могили за 2021 г. и определяне начина на ползване и начална цена на дървесината

Време за прочитане: 2 мин.

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП), ползването на дървесина от горските територии – общинска собственост се извършва въз основа на годишен план, изготвен от общината, като обемите за ползване на дървесина се определят в съответствие с горскостопанския план на съответната община. Предвиденото ползване на дървесина е съобразено с горскостопанския план на Община Две могили – 2013-2023 г.

Годишният план се одобрява от кмета на Общината по решение на Общинския съвет, а процедурите за ползване на дървесина се провеждат при наличие на одобрен годишен план за съответната община. Във връзка с изпълнението на годишния план и провеждането на тръжни процедури за продажба на стояща дървесина на корен е необходимо да се определят начални тръжни цени.

Днес общинските съветници одобриха годишен план и обем на ползванията на дървесина от горски територии, собственост на Община Две могили за 2021 г. и определяне начина на ползване и начална цена на дървесината.

Дадено е съгласие да се извърши ползване – сеч и добив на дървесина в следните общински имоти, включени в годишния план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Две могили, както следва:

ПозицияОтдел, подотделПлощ на сечището по ГСП, хаОсновен дървесен видЗемлищеИмот с идентификатор по КККРНомер на имот по КВСПлощ на имота, м²
1.324 т1,7Чер борПепелина55837.45.104500124266
2.324 ю1,1Чер борДве могили20184.63.27300027386243
3.324 я9,6Чер борДве могили20184.39.25600025696389
4.306 т4,2Чер борОстрица54362.71.167000167125139
5.306 с1,7Чер борОстрица54362.71.16500016519075
6.92 б9,3Чер борБаниска02587.128.38400038490749
7.92 в0,9Чер борБаниска02587.128.38500038511294
8.304 с5,2Чер борДве могили20184.139.130000130110709
9.92 а0,7Чер борБаниска02587.128.3830003837308
10.92 б9,3Чер борБаниска02587.128.38400038490749
11.92 в0,9Чер борБаниска02587.128.38500038511294
12.92 ж10,3Чер борБаниска02587.165.58200058316752
13.92 х10,5Чер борБаниска02587.165.56100056115549
14.106 щ0,5АкацияМогилино30380.72.1440001444468
15.210 и0,5АкацияЧилнов81373.5.1030000114941
16.211 ж10,6АкацияБатишница02868.53.180000185673
17.237 д0,8АкацияОстрица54362.47.2690002698471
18.252 з0,4АкацияК. Върбовка36364.35.12800012879416
19.278 ж0,8АкацияКацелово36703.92.2610002617868
20.278 з0,7АкацияКацелово36703.92.2550002556760
21.303 и0,2АкацияДве могили20184.60.381000056101841
22.306 б1АкацияОстрица54362.10.56000056224503
23.306 л3,1АкацияОстрица54362.10.56000056224503
24.307 к0,6АкацияБаниска02587.202.3400003404705
25.307 л0,3АкацияБаниска02587.202.346000346241540
26.324 м7,5АкацияПепелина55837.17.101700174699
27.324 а10,6АкацияПепелина55837.15.10150015545
28.324 б10,9АкацияПепелина55837.15.10570019174
29.305 б11,4АкацияБатишница02868.37.13400013414286
30.216 е24,1АкацияБъзовец07212.167.116700146149

Ползването на дървесината в определените в позиции от 1 до 29 включително подотдели ще се осъществи съгласно чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, чрез продажба на стояща дървесина на корен.

Ползването на дървесината в определения в позиция 30 подотдел ще се осъществи съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от Закона за горите, чрез добив и продажба на добитата дървесина по ценоразпис за нуждите на кметствата в Община Две могили.

Определени са начални тръжни цени за продажба на стояща на корен дървесина съгласно Приложение № 2 към настоящото решение.

Определена е максимална цена 30 /тридесет/ лв. без ДДС за 1 (един) пространствен куб. м. дървесина за възлагане на дейностите „Добив на маркирана дървесина на корен и товарене, транспортиране и разтоварване на добитата дървесина (дърва за огрев) до обектите на възложителя“ в горски територии, собственост на Община Две могили.

Кметът на Община Две могили ще създаде организация за провеждане на процедура – търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен.

Възлага с на Кмета на Община Две могили:

1. Да изготви списък с необходимите количества дърва за огрев на кметствата от общината за отоплителен сезон 2021-2022 г.

2. Да създаде необходимата организация по провеждане на конкурс за възлагане на дейностите „Добив на маркирана дървесина на корен и товарене, транспортиране и разтоварване на добитата дървесина (дърва за огрев) до обектите на възложителя“ по т. 1.3 от настоящото решение за снабдяване с дърва за огрев на кметствата от общината. Същите да бъдат заприходени по цена на направените разходи за придобиване.

Кметът на Община Две могили ще организира и проведе процедурите по ползването на дървесина съгласно Закона за горите, Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Сподели:

Още новини от деня