С красива Коледна и Новогодишна украса посреща Община Ветово

Утвърден е Правилник за вътрешния трудов ред в общинска администрация Ветово

ПРАВИЛНИК

ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕТОВО

гр. Ветово, 2021 г.

       ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С този правилник се урежда организацията на труда в Община Ветово, според изискванията на чл.181 от Кодекса на труда, както и с особеностите на нейната дейност и действащата нормативна уредба.

(2) С този правилник се регламентират въпросите, свързани с:

 1. реда за възникване, изменение и прекратяване на трудовите и служебните правоотношения;
 2. правата и задълженията на работодателя;
 3. правата и задълженията на служителите;
 4. защитата при упражняване правото на труд;
 5. работното време, почивките и отпуските, командировките;
 6. служебната тайна, защита на класифицираната информация;
 7. трудовата дисциплина;
 8. имуществената отговорност на служителя;
 9. режима на снабдяване;
 10. организацията на вътрешния ред и пропускателния режим в сградата на общината;
 11. документооборота;
 12. условията за осъществяване на обществена дейност на територията на общинската администрация.

Чл. 2.  Правилникът за вътрешния трудов ред е изработен в съответствие със:

а) Закона за държавния служител, Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане; Закона за местното самоуправление местна администрация; Закона за защита на личните данни, Закона за защита на класифицираната информация и Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси.

б)  длъжностните характеристики.

      ГЛАВА ВТОРА

Раздел Ⅰ

ВЪЗНИКВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИТЕ И СЛУЖЕБНИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ

Чл. 3. (1)  Кметът на Община Ветово утвърждава съобразно приетата структура на общината щатното разписание за длъжностите в администрацията, както и заеманите с конкурс длъжности. Въз основа на одобреното длъжностно разписание се обявяват условията за заемане на длъжности по трудово или служебно правоотношение.

(2) Дейността на общинската администрация се осъществява от държавни служители и служители по трудово правоотношение.

Чл. 4. (1) Служителите в общинската администрация осъществяват своята дейност в съответствие със Закона за държавния служител, Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове към тях, Етичния кодекс за поведение на служителите в общинска администрация и другите нормативни актове, в съответствие с характера на дейността им, Закона за защита на личните данни, Закона за защита на класифицираната информация.

(2) Всички вътрешно-нормативни правила за работа в Община Ветово, освен регламентираните със закон, се утвърждават от кмета на общината.

Чл. 5. (1) При заемане на длъжност в общинската администрация, професионалният опит, служебния и трудов стаж, задължителната минимална степен на завършено образование, са съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията.

(2) С длъжностните характеристики могат да се определят и допълнителните изисквания.

Чл. 6. (1) Трудовият договор се сключва в писмена форма между служителя и кмета на общината преди постъпване на работа.

(2) Kметът на общината има право да сключва трудови договори със срок за изпитване в своя полза за период не по-дълъг от 6 месеца.

Чл. 7. (1) Трудовият договор съдържа данни за страните и определя:

 1. мястото на работа;
 2. наименованието на длъжността и характера на работата;
 3. датата на сключването му и началото на неговото изпълнение;
 4. времетраенето на трудовия договор;
 5. размера на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски;
 6. еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор;
 7. основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане;
 8. продължителността на работния ден или седмица.

(2) Установеното работно време на работещите на непълно работно време или работно време за определени дни се определя във всеки договор в зависимост от характера на работата.

(3) Наименованието на длъжността се определя съгласно Национална класификация на професиите и длъжностите, утвърдена от министъра на труда и социалната политика.

(4) При всяко изменение на трудовото правоотношение работодателят е длъжен при първа възможност или най-късно до един месец след влизането в сила на изменението да предостави на работника или служителя необходимата писмена информация, съдържаща данни за извършените промени.

(5) Преди сключване на трудов договор се прилагат изискуеми документи по Наредба № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор.

Чл. 8. (1) Трудовият договор с работника или служителя се сключва в писмена форма, в два екземпляра и се подписва от страните по него.

(2) В тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване, работодателят, изпраща уведомление за това до Национална агенция по приходите.

(3) Екземпляр от двустранно подписания договор и копие от уведомлението по ал. 2, заверено от съответното териториално поделение на НАП се съхранява в личното му трудово досие.

(4) Екземпляр от трудовия договор на работника или служителя, се дава на касиера на общинска администрация, а един се предоставя на работника или служителя.

(5) Работникът или служителя е длъжен да постъпи на работа в едноседмичен срок от получаването на документите, описани в ал. 3, освен ако страните не са уговорили друго.

(6) В случай, че работникът или служителя не постъпи на работа в посочения в ал. 5 срок, трудовото правоотношение се счита за невъзникнало, освен ако това се дължи на независещи от него причини, доведени до знанието на работодателя с писмено уведомление, направено до изтичане на срока по ал. 5.

Чл. 9. (1) Трудово правоотношение може да възникне от избор или от конкурс, проведени  по реда на глава Ⅴ, раздел  ІІІ и IV от Кодекса на труда.

(2) Със заповед на кмета на общината могат да бъдат определени и длъжностите по трудово правоотношение, които се заемат чрез конкурс.

Чл. 10. (1) При сключване на трудовия договор служител от Дирекция „Финанси и човешки ресурси“ запознава работника или служителя с настоящия правилник, с длъжностната му характеристика и Етичния кодекс на общинския служител.

(2) Екземпляр от длъжностната характеристика се връчва на работника или служителя срещу подпис.

Чл. 11. Трудовото правоотношение може да се изменя с писменото съгласие на страните за определено или неопределено време.

Чл. 12. Не се смята за изменение на трудовото правоотношение, когато служителят работи в структурата на общинската администрация или дейностите към нея и не се променят  длъжността и размера на основната заплата.

Чл. 13. При наличие на свободни работни места по служебно правоотношение за същите се обявяват конкурси в  Регистъра на чл.61, ал.1 от Закона за администрацията, в портал за търсене на работа и в сайта на общината, проведени по реда и в сроковете определени в Закона за държавния служител и Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Чл. 14. Служебните и трудови правоотношения на служителите в общината се прекратяват по реда и на основанията, предвидени в Кодекса на труда и Закона за държавния служител.

Чл. 15. При прекратяване на служебните и трудови правоотношения, всички вписвания в трудовата и служебната книжки се извършват от служител от Дирекция „Финанси и човешки ресурси“. Приключването на трудовия и служебен стаж се заверява от главния счетоводител и кмета на общината.

Чл. 16. (1) При прекратяване на служебните или трудовите правоотношение със служителите е необходимо същите да  представят служебната карта и попълнен и подписан обходен лист показващ, че лицето няма неуредени имуществени и парични взаимоотношения с работодателя. Умишлено причинените вреди и щети се уреждат по съответния законов ред.

(2) При прекратяване на служебните или трудовите правоотношения с длъжностни лица – материално отговорни или съхраняващи служебни реквизити се съставя приемо-предавателен протокол. Установените нарушения и липси, ако има такива, се отстраняват по съответния законов ред.

(3) При прекратяване на служебните или трудовите правоотношения служителите предават всички намиращи се при тях документи и печати на прекия си ръководител с приемо-предавателен протокол.

(4) При прекратяване на служебните или трудовите правоотношения служителят получава срещу подпис оформена трудова и/или служебна книжка.

(5) При прекратяване на служебните или трудовите правоотношения служителят се задължава да върне служебния квалифициран електронен подпис (КЕП).

(6) При смяна на директор на дирекция – архив документи се предават, съответно приемат с опис и протокол.

Раздел ІІ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

Чл. 17. Кметът  има право:

1.да изисква от служителя да изпълнява своевременно, качествено, ефективно и добросъвестно трудовите си задължения;

 1. да поощрява работниците и служителите за образцова работа и високи трудови постижения;
 2. да осъществява контрол върху начина на съхранение и експлоатация на повереното на служителите имущество;
 3. да налага дисциплинарни наказания на служителите съгласно Кодекса на труда и при нарушаване Етичния кодекс на общинския служител;
 4. да налага дисциплинарни наказания, съгласно определените правила за работа на Дисциплинарния съвет, създаден на основание Закона за държавния служител.

Чл. 18 Кметът е длъжен:

 1. да осигури на служителя работно място, нормални, безопасни и здравословни условия на труд при изпълнение на неговите трудови, съответно служебни задължения. В тази връзка кмета на общината сключва договор със Служба по трудова медицина, която да изготви и извърши всички изискуеми от законодателството документи и действия.
 2. да пази достойнството на служителя при изпълнение на служебните му задължения;
 3. да изплаща трудовите възнаграждение, съгласно Вътрешни правила за работна заплата при спазване разпоредбите на Кодекса на труда и Закона за държавния служител. Трудовите възнаграждения на служителите се изплащат по дебитни карти.
 4. да осигурява служителя за всички осигурителни рискове, съгласно условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване;
 5. да предоставя на служителя необходимата писмена информация при всяко изменение на трудовото правоотношение;
 6. да съдейства за повишаване квалификацията на служителите и работниците;
 7. да осигурява на служителите почивка за хранене, междудневна и седмична почивка;
 8. да осигурява ползването на отпуск съгласно разпоредбите на Кодекса на труда,

Закона за държавния служител, подзаконовите нормативни актове към тях.

Чл. 19.  Кметът носи имуществена отговорност по реда и в случаите, предвидени в глава X , раздел І от Кодекса на труда.

Чл. 20. (1) Заместник-кметовете и Секретарят на Общината координират дейността на поверените им ресори.

(2) Секретарят на общината организира дейността на общинската администрация и изпълнява функциите, възложени му от Закона за местното самоуправление и местната администрация и кмета на общината.

(3) Директорите на дирекции организират дейността на съответните звена в съответствие с нормативните актове, Устройствения правилник на Общината и решенията на Общинския съвет.

Раздел ІІІ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

Чл. 21. При изпълнение на трудовите и служебните си задължения служителите имат право:

 1. да получават основно и допълнително трудово възнаграждение с постоянен характер, чийто размер е определен в индивидуалния трудов договор;
 2. на почивките и отпуските, установени в раздел пети от този правилник, при спазване на императивните разпоредби на Кодекса на труда или Закона за държавния служител;
 3. на безопасни и здравословни условия на труд;
 4. при назначение да бъде запознат с длъжностната си характеристика, както и при настъпване на промените в нея;
 5. при необходимост да иска допълнителни указания, относно поставени задачи.
 6. да получават достоверна и своевременна информация по въпроси, непосредствено свързани с техните трудови или служебни ангажименти;
 7. да правят писмени предложения за подобряване организацията на работа;
 8. да поддържат и повишават професионалната си квалификация;
 9. на задължително социално и здравно осигуряване;
 10. на защита срещу всички форми на дискриминация;
 11. на представително облекло.

Чл. 22. (1) Служителите са длъжни при изпълнение на служебните си задължения:

 1. да упражняват функциите си точно, добросъвестно и безпристрастно и в срок, в съответствие със законите на страната, вътрешната нормативна уредба на общината и утвърдената им длъжностна характеристика;
 2. да се ръководят от спазването и защитата правата, законните интереси и свободите на гражданите;
 3. да се ръководят от принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, отговорност и отчетност;
 4. да изпълняват законосъобразните актове и заповеди на по-горестоящите органи;
 5. да спазват стриктно установеното работното време;
 6. да се явяват на работа в състояние, което им позволява да изпълняват служебните си задължения и да не употребяват през работно време алкохол или друго упойващо вещество;
 7. да спазват противопожарните изисквания и правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 8. да пазят грижливо имуществото, което им е поверено или с което са в досег при изпълнение на служебните си задължения, както и да пестят материалите, енергията, паричните и други средства, които им се предоставят за изпълнение на задълженията им;
 9. да бъдат лоялни към кмета, като не злоупотребяват с неговото доверие и да не разпространяват поверителни за него сведения, както и да пазят доброто име на администрацията;
 10. да съгласуват работата си с останалите служители от звеното и да им оказват съдействие в съответствие с указанията на прекия им ръководител или ръководството на общината;
 11. да изпълняват точно и в срок възложените им задачи както и други задължения, произтичащи от нормативните актове, от трудовия договор и длъжностната характеристика, като проявяват инициативност и творчество, с цел постигане на по-добри резултати;
 12. да съгласуват работата си с другите служители, в атмосфера на сътрудничество, координация и толерантност и с поведението си да не възпрепятстват изпълнението на техните служебни задължения;
 13. да уведомяват кмета за наличие на несъвместимост с изпълняваната работа, когато по време на осъществяването й възникне някое от основанията за недопустимост;
 14. да бъде политически неутрален.

(2) Ръководителят на звено от структурата на общинската администрация е длъжен:

 1. да не участва при обсъждането, подготовката и вземането на решения когато той или свързани с него лица са заинтересовани от съответното решение или когато има със заинтересованите лица отношения, пораждащи основателни съмнения в неговата безпристрастност;
 2. при възлагането на служебна задача, чието изпълнение може да доведе до конфликт между служебните му задължения и неговите частни интереси, ръководителят на звеното следва своевременно да уведоми прекия си ръководител;
 3. при наличието на факти и обстоятелства за възникнал конфликт на интереси в общинската администрация предприема необходимите мерки за изясняване на въпроса;
 4. при съмнение за несъвместимост на дадена дейност и служебните му задължения ръководителят на съответното звено обсъжда това с прекия си ръководител;
 5. в изпълнение на задълженията си да противодейства на корупционни прояви и на други неправомерни действия в общинската администрация;
 6. да не допуска да бъде поставен във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, както и да иска и да приема подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните му задължения, на неговите решения или да нарушават професионалния му подход по определени въпроси;
 7. да не използва служебното си положение за осъществяване на свои лични или на семейството си интереси;
 8. да не участва в каквито и да са сделки, които са несъвместими с неговата длъжност, функции и задължения;
 9. документите, записите и данните в администрацията на Община Ветово да се използват само за изпълнение на служебните му задължения при спазване на правилата за защита на информацията.

Чл. 23. Служителят не е длъжен да изпълнява неправомерна заповед, издадена по установения ред, когато тя съдържа очевидно за него правонарушение.

Чл. 24. Служителите не могат да правят изявления от името на общинската администрация без съгласието на кмета на Община Ветово.

Чл. 25. Служителите носят дисциплинарна и имуществена отговорност, която се осъществява по реда на глава ІХ, раздел ІІІ, глава Х, раздел ІІ от Кодекса на труда и глава V, раздел ІІ и ІІІ от Закона за държавния служител.

Раздел ІV

 ЗАЩИТА ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ТРУД

Чл. 26.  Кметът осигурява еднакви условия на труд на всички работници и служители без оглед на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци .

Чл. 27. Трудът на служителите се оценява по критерии еднакъв за всички и се определя с вътрешните правила за работната заплата, или с нормативно установените условия и ред за атестиране на служителите.

Чл. 28.  Когато кметът получи оплакване от работник или служител, който се смята за подложен на тормоз на работното място (включително сексуален тормоз), незабавно извършва проверка и предприема мерки за прекратяването му, както и за осъществяване на дисциплинарна отговорност, ако тормозът е извършен от служител на общинската администрация.

Чл. 29. Кметът прилага еднакви критерии при налагане на дисциплинарни наказания.

Чл. 30. (1) При поискване кметът предоставя информация на лицето, което твърди, че са нарушени правата му по този раздел.

(2) Информацията по ал. 1 съдържа основанието и мотивите за взетото от работодателя решение.

Раздел V

РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ, КОМАНДИРОВКИ

Чл. 31. (1) Работното време в общината се определя в съответствие с нормативните изисквания на Кодекса на труда и Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

Чл. 32. (1) Работния ден в общинска администрация е с начален час 8.00 часа и приключва в 17.00 часа.

(2) Служителите и работниците ползват една почивка от 60 мин. от 12.00 часа до 13.00 часа.

(3) Работното време на: Дирекции, звена и отдели обслужващи граждани е съгласно Приложение № 1 от настоящия правилник.

(4) Служителите и работниците са длъжни да спазват установените в преходните алинеи начало и край на работния ден.

(5) В случаите, когато работникът или служителят не може да се яви на време на работа по обективни причини, той е длъжен своевременно да уведоми своя пряк ръководител.

(6) В случаите, когато на работника или служителя се налага да напусне работа преди края на работното време по обективни причини, той може да направи това само след разрешение на прекия си ръководител.

(7) Контролът по спазването на работното време и неговото уплътняване по звена се осъществява от Секретаря на Общината и Директорите на съответните дирекции.

(8) Кметът на Общината може да променя посоченото работно време със заповед.

Чл. 33. Служителите и работниците в общинска администрация имат право на непрекъсната междудневна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа и на седмична почивка в размер на два последователни дни – събота и неделя.

Чл. 34. При необходимост служителят е длъжен да изпълнява задълженията си и след изтичане на работното време без да се нарушава междудневната и междуседмичната почивка.

Чл. 35. (1) Работата в почивни и празнични дни се извършва на основание издадена заповед на кмета на общината.

Чл. 36. (1) Допълнителният платен годишен отпуск на служителите се определя в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда.

Чл. 37. (1) За някои категории служители, поради особения характер на работата им може да бъде установяван ненормиран работен ден.

(2) Списъкът на длъжностите, за които се установява ненормиран работен ден се определя със заповед на кмета.

(3) Работата над редовното работно време в работни дни се компенсира с допълнителен платен годишен отпуск, а работата в почивни и празнични дни – с увеличено възнаграждение за извънреден труд.

Чл. 38. (1) Звеното, в което се работи на смени са дежурните от Общинския съвет по сигурност.

(2) Отговорникът за това звено изготвя месечен график, спазвайки следните изисквания:

а) графиците на работните смени се изработват така, че да не се допуска полагане на труд над нормативно установеното за всеки един работник или служител;

б) в графиците следва да се осигури редуването на смените и ритмичното преминаване на работника от смяна на смяна, без да се допуска възлагане на работа на един и същ работник в две последователни работни смени;

в) работникът или служителят има право на непрекъсната междудневна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа;

г) при промяна на смените на служителя се осигурява най-малко 24 часа непрекъсната седмична почивка;

д) на служителите или служителя се осигурява най-малко 30 минути почивка за хранене;

(3) Служителите, които работят на смени, нямат право да напускат работното си място или да преустановяват работа без изричното разрешение на прекия им ръководител докато не бъдат сменени от друг служител.

(4) Служителите, които работят на смени, нямат право да правят вътрешни размествания и промени в графика без изрично разрешение на прекия им ръководител.

Чл. 39. (1) Служителите ползват платен годишен отпуск съгласно Закона за държавния служител, Кодекса на труда, Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

(2) При ползване на отпуски по Кодекса на труда и Закона за държавния служител се попълва заявление по образец, според вида на отпуската.

(3) служител от Дирекция „Финанси и човешки ресурси“ попълва справка за полагащата се към момента отпуска.

(4) Заявлението се подава не по-късно от 3 работни дни преди началото на ползването, по изключение може и в деня на ползването. Заявлението се съгласува с прекия ръководител, който определя негов заместник. Служител от Дирекция „Финанси и човешки ресурси“ отразява в заявлението размера на полагащия се платен отпуск, ползваните до момента дни и останалите от преходни периоди.

(5) Платеният годишен отпуск се ползва от служителя с писменото разрешение на кмета.

(6) При ползване на отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения, се предоставя документ, удостоверяващ правото на такъв вид отпуск.

Чл. 40. (1) Служители, ползващи отпуск за временна неработоспособност уведомяват незабавно или най-късно до следващия ден прекия си ръководител за срока на отсъствие.

(2) Болничните листи се представят в Дирекция „Финанси и човешки ресурси“ до два работни дни от издаването му или след изтичане срока на ползване / в зависимост от състоянието и лечението/ и се завеждат в специален регистър.

Чл. 41. Допълнителният платен годишен отпуск на служителите се определя въз основа на издадена от кмета на Община Ветово заповед в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда, Закона за държавния служител, Наредбата за служебното положение на държавните служители, Наредбата за работното време, почивките и отпуските и Колективния трудов договор.

Чл. 42. (1) Командировките се извършват въз основа на предварително издадена писмена командировъчна заповед от кмета на общината и се подпечатват с печата на институцията, в което е командировано лицето.

(2) Командированият може да ползва служебен аванс за командировката.

(3) За времето на командировката се заплащат пътни, дневни и квартирни, съгласно утвърденото в командировъчната заповед и Наредбата за командировки в страната.

Чл. 43. Съобразно спецификата на работа работодателят, след консултация със Службата по трудова медицина въвежда Физиологични режими на труд и почивка за конкретен вид труд в зависимост от вида на работата, тежестта и напрежението на труда, промените в работоспособността на работещите, състоянието на факторите на работната среда и трудовия процес и резултатите от оценката на риска за здравето на работещите.

Раздел VІ

 СЛУЖЕБНА ТАЙНА, ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 44.  Фактите и сведенията, представляващи служебна тайна са:

 1. служебната кореспонденция на кмета и неговите заместници;
 2. служебната кореспонденция на ръководството на общината с държавни органи;
 3. всички данни отнасящи се до трансфера на средства от и по банковите сметки на общината;
 4. сведения за системите и организацията на сигурността и охраната на общината;
 5. финансовите отчетни документи за дейността на общината, свързани с активите и пасивите й, с изключение подлежащите на публикуване;
 6. сведенията относно водени преговори, съдържанието на сключени договори с вътрешни и външни контрагенти, техния характер и условията по тях;
 7. съдебни дела, преписки с прокуратурата и следствието, когато включват информация представляваща служебна тайна;
 8. конкурсите и тръжни документи;
 9. поименните щатни разписания, личните данни на работниците и служителите и личните им трудови дела;
 10. размера на трудовото възнаграждение;
 11. имената на клиентите, доставчиците и дистрибуторите;
 12. търговските партньори;
 13. разгласяването на работни материали, становища, финансови ревизии, проверки, проекти и документация, отнасящи се до финансовата дейност на общината;
 14. данни относно организацията и техническото оборудване на отделите по сигурността и охраната;
 15. постъпили в общината документи на други организации и фирми, които са определени от тях за служебна тайна;
 16. обобщени сведения за сградите и обектите на общината – скици, архитектурни, строителни, вентилационни и други планове, схема на компютърната мрежа;
 17. всички данни, с разгласяването на които може да се увреди авторитета на общината и да бъдат причинени имуществени вреди или пропуснати ползи;
 18. други документи и информация, определени с изрична заповед на кмета.

Чл. 45. (1) Работниците и служителите в общината са длъжни да не разгласяват факти и сведения, станали им известни при или по повод изпълнението на служебните им задължения и представляващи служебна тайна.

(2) Нарушението на предходната алинея представлява нарушение на трудовата дисциплина като на виновните лица се налагат предвидените в Кодекса на труда и Закона за държавния служител дисциплинарни наказания.

Раздел VІІ

 ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА

Чл. 46. Виновното неизпълнение на трудовите задължения е нарушение на трудовата дисциплина. Нарушителят се наказва с предвидените в Кодекса на труда дисциплинарни и Закона за държавния служител наказания независимо от имуществената, административно наказателната или наказателната отговорност, ако такава отговорност се предвижда.

Чл. 47. Дисциплинарни нарушения са:

 1. закъснение, преждевременно напускане на работа, неявяване на работа или неуплътняване на работното време;
 2. явяване на работника или служителя на работа в състояние, което не му позволява да изпълнява възложените му задачи;
 3. неизпълнение на служебните задължения, неспазване на техническите и технологичните правила;
 4. неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труда;
 5. неизпълнение на законните нареждания на работодателя;
 6. злоупотреба с доверието и уронване на доброто име на общината, както и разпространяване на поверителни за нея сведения;
 7. увреждане на имуществото на общината и разпиляване на материали, енергия и други средства;
 8. нарушение на задълженията спрямо гражданите по чл. 20 от Закона за държавния служител;
 9. неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони и други нормативни актове, в този правилник, в колективния трудов договор или определени при възникването на трудовото правоотношение.

Чл. 48. За нарушение на трудовата дисциплина служителите носят дисциплинарна отговорност съгласно глава ІХ, раздел ІІІ от Кодекса на труда, глава V, раздел ІІ от Закона за държавния служител и Етичния кодекс на общинските служители.

Чл. 49. Дисциплинарните наказания по Кодекса на труда са:

 1. забележка;
 2. предупреждение за уволнение;
 3. уволнение.

Чл. 50. Дисциплинарно уволнение може да бъде наложено при:

 1. три закъснения или преждевременни напускания на работа в един календарен месец, всяко от които е не по-малко от 1 час;
 2. неявяване на работа в течение на два последователни дни, без основание;
 3. системни нарушения на трудовата дисциплина;
 4. злоупотреба с доверието на работодателя или разпространяването на поверителни за него сведения;
 5. други тежки нарушения на трудовата дисциплина.

Чл. 51. (1) Дисциплинарните наказания по Закона за държавния служител са:

 1. забележка;
 2. порицание;
 3. отлагане на повишението в ранг до една година;
 4. понижение в по-долен ранг за срок от 6 месеца до 1 година;
 5. уволнение.

(2) Дисциплинарните наказания се налагат по реда на Закона за държавния служител.

Чл. 52. (1) При определяне на дисциплинарното наказание се вземат предвид тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението на служителя.

(2) За едно и също нарушение на трудовата дисциплина може да се наложи само едно дисциплинарно наказание.

Чл. 53. Дисциплинарните наказания на служителите се налагат от кмета по предложение Дисциплинарния съвет.

Чл. 54. Преди налагане на дисциплинарното наказание кметът изслушва служителя или приема писмените му обяснения, събира и оценява посочените писмени доказателства.

Чл. 55. (1) Дисциплинарното наказание се налага с мотивирана писмена заповед, в която се посочват нарушителят, описание на извършеното от него нарушение, дата и място, където е извършено, обстоятелствата при които е извършено, както и доказателствата, които го потвърждават, служебните задължения, които са били виновно нарушени, вида и размера на наказанието и правното основание за налагането му.

(2) Заповедта за дисциплинарно наказание се връчва срещу подпис на работника или служителя, като се отбелязва датата на връчването.  При невъзможност заповедта да бъде връчена на работника или служителя кметът му я изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка.

Чл. 56. Дисциплинарните наказания се заличават с изтичането на една година от налагането им.

Чл. 57. (1) Дисциплинарните наказания, с изключение на уволнението, могат да бъдат заличени от кмета преди изтичането на едногодишния срок, ако служителят не е извършил други нарушения на трудовата дисциплина.

(2) Заличаването на наказанието по предходната алинея се извършва с мотивирана писмена заповед, която се връчва на служителя.

Чл. 58. (1) Кметът или непосредственият ръководител може да отстрани временно от работа служител, който се явява в състояние, което не му позволява да изпълнява трудовите си задължения, употребява през работно време алкохол или друго силно упойващо средство или има образувано срещу него дисциплинарно производство.

(2) Отстраняването продължава, докато работникът или служителят възстанови годността си да изпълнява определената му работа.

(3) През времето, докато трае отстраняването, работникът или служителят не получава трудово възнаграждение.

Раздел VІІІ

   ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА СЛУЖИТЕЛЯ

 Чл. 59. (1) Служителят отговаря имуществено за вредата, която е причинил на общината по небрежност при или по повод изпълнението на трудовите си задължения в размер на вредата, но не повече от уговореното месечно трудово възнаграждение.

(2) Размерът на вредата се определя към деня на настъпването й, а ако това не може да се установи – към деня на откриването й.

Чл. 60. Ако вредата е причинена от няколко служители, те отговарят съобразно участието на всеки от тях в причиняването на вредата, а когато това не може да бъде установено – пропорционално на уговореното им месечно трудово възнаграждение.

Сборът на дължимите от тях обезщетения не може да надвишава размера на вредата.

Чл. 61. Служител, на когото е възложено като трудово задължение да събира, съхранява, разходва или отчита парични или материални ценности, отговаря спрямо работодателя:

 1. в размер на вредата, но не повече от трикратния размер на уговореното месечно трудово възнаграждение;
 2. за липса – в пълен размер, заедно със законните лихви от деня на причиняването на щетата, а ако това не може да се установи – от деня на откриването на липсата.

Чл. 62. Ако служителите, които общо или на смени извършват отчетническа дейност са поели обща отговорност за липса и не може да се установи конкретният причинител, обезщетението се разпределя между тях, съразмерно на получената брутна работна заплата за периода от време, за който е установена липсата.

Чл. 63. (1) Кметът издава писмена заповед, с която определя основанието и размера на отговорността на работника или служителя.

(2) Заповедта се връчва на служителя срещу подпис.

Раздел ІX

РЕЖИМ НА СНАБДЯВАНЕ

Чл. 64. Покупката на стоково-материалните ценности и малотрайните предмети за нуждите на общината се извършва от изпълнител – домакин по писмена заявка, подписана от ръководството на общината.

Чл. 65. (1) Инвентарът в работните помещения се зачислява по опис на служителите в помещението.

(2) Всички липси се заплащат солидарно от служителите в съответното работни помещение, а повредите – от виновните лица.

Раздел X

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ РЕД И ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

Чл. 66. Достъпът до сградата на общината се осъществява:

а)  за служителите – чрез ползване на персонална магнитна служебна карта;

б)  за външни лица – след вписване в регистъра на охраната.

Чл. 67. (1) Персонална служебна карта се издава на всеки служител на общината след постъпването му на работа.

 • При прекратяване на правоотношението, съответния служителят е длъжен да върне служебната карта, по начина по който я е получил.
 • Служителят е длъжен да носи служебната си карта през целия работен ден.

Чл. 68.  Изпълнението на служебни задължения след определеното работно време, в празнични и почивни дни, както и изнасяне и внасяне на машини, съоръжения и техника, свързана с дейността на общинската администрация извън определеното работно време става задължително със заповед на кмета на общината.

Чл. 69.  Достъп до моторните превозни средства, собственост на общината, имат служителите, които по силата на длъжностната си характеристика могат да ги управляват или поддържат в изправно състояние и служители упоменати в изрична заповед на кмета на общината.

Чл. 70. Организацията на пропускателния режим във “Фронт-офиса” на общината се урежда със заповед на кмета.

Чл. 71. (1) Дежурните в ОбСС имат следните:

(2) задължения:

 1. осигуряват пропускателния режим в сградата на общинска администрация;
 2. контролира движението на служители и външни лица;
 3. допуска влизането на външни лица след представяне на документ за самоличност и записването на данните му в дневника за пропускателния поток.

(3) права:

 1. да получава пълна и точна информация свързана с изпълнение на длъжностните им задължения.

Раздел Ⅺ

ДОКУМЕНТООБОРОТ

Чл. 72. (1) Документите, изготвяни от служителите на общинската администрация са съгласно правилата и изискванията към служителите на Община Ветово във връзка с деловодната дейност, създаването и организацията на работа с документи.

 Чл. 73. (1) Входящата и изходящата кореспонденция се обработват съгласно правилата и изискванията в ОбА – Ветово.

(2) Вътрешната кореспонденция между отделните звена (молби, сигнали, жалби от служители и др.) се завеждат в деловодството и обработват съгласно приетите правила за документооборота в ОбА – Ветово.

Чл. 74.  Документи и материали представляващи класифицирана информация се създават, получават, обработват и съхраняват в Регистратурата за класифицирана информация. Същата е сертифицирана от държавната комисия по сигурността на информацията, съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и правилника за неговото прилагане.

Чл. 75.  Достъп до Регистратурата имат само служители, получили разрешение, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и заповед на кмета на общината

Раздел Ⅻ

УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА   ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл. 76. Служителите имат право, без предварително разрешение от кмета на общината, свободно да образуват синдикални организации, доброволно да встъпват и да излизат от тях, като се съобразяват само с правилата, регламентирани в уставите им.

Чл. 77. Държавните служители имат право да се сдружават в сдружения с нестопанска цел.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Този правилник се издава на основание разпоредбите на Закона за държавния служител, Кодекса на труда и във връзка с Устройствения правилник на общинската администрация в Община Ветово.
 • 2. За неуредените с този правилник въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство и утвърдените от кмета на общината вътрешни нормативни актове.
 • 3. Този правилник се утвърждава от кмета на Община Ветово и може да бъде изменян и допълван по реда на неговото приемане.
 • 4. Правилникът за вътрешния трудов ред на общинска администрация Ветово се публикува в официалния сайт на общината. Оригиналът се съхранява при секретаря на общината.
 • 5. Контролът по изпълнение на настоящия правилник се възлага на секретаря на Община Ветово.
 • 6. Правилникът за вътрешния трудов ред в общинска администрация Ветово влиза в сила със Заповед № РД-44 от 13.01.2021 г. на кмета на общината и отменя досега действащия Правилник за вътрешния трудов ред в общинска администрация Ветово.

Приложение към чл. 32, ал. 3 от ВПТР

Сподели: