Утвърдиха броя на децата и групите в детската градина на село Баниска и филиала и в Бъзовец

Съгласно чл. 58, ал. 2 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, когато детската градина не прилага система на делегиран бюджет, броят на групите и броят на децата в група се определят от първостепенния разпоредител с бюджет. И двете детски градини на територията на община Две могили не прилагат система на делегиран бюджет.

В община Две могили са постъпили мотивирани докладни записка от директорите на двете детски градини, относно определяне броя на групите за учебната 2018/2019 година, а именно: Докладна записка от директора на ДГ „Първи юни” – с. Баниска за формиране на следните групи в детската градина: Първа възрастова група, с. Баниска, 2-4 годишни – 18 деца; Подготвителна група, с. Баниска, 5-7 –годишни – 14 деца; Разновъзрастова група, с. Бъзовец, 3-7 – годишни – 25 деца.

Така определените групи и броят на децата в тях отговарят на норматива за брой деца в групи в детска градина, определен в Приложение № 7 към Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Съгласно чл. 57 от Наредбата, след определянето на броя на групите, броят на децата в групите може да се завиши с до 2 деца в група над максималния съгласно
Приложение № 7, поради тази причина броят на децата в разновъзрастовата група в с. Бъзовец е определен на 25. Докладна записка от директора на ДГ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили за формиране на следните групи в детската градина: Първа възрастова група «Мики Маус», 3-годишни – 25 деца; Втора възрастова група «Слънце», 4-годишни – 24 деца; Трета възрастова група, 5-годишни „Детелина-щурче” – 24 деца; Четвърта възрастова група, 6-годишни «Мечо Пух» – 23 деца; Разновъзрастова група, 4-5 годишни «Рай» – 17 деца; Разновъзрастова група, с. Кацелово – 14 деца.

Така определените групи и броят на децата в тях отговарят на норматива за брой деца в групи в детска градина, определен в Приложение № 7 към Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Съгласно чл. 57 от Наредбата, след определянето на броя на групите броят на децата в групите може да се завиши с до 2 деца в група над максималния съгласно Приложение № 7, поради тази причина броят на децата в първа възрастова група, втора и трета възръстова група е определен над максималния брой от 23 деца, съгласно Приложение № 7 към Наредбата. Съгласно чл. 55 от Наредбата, при недостатъчен брой деца за образуване на групите в детските градини се допуска формиране на смесени групи с деца на различна възраст, като минималният брой деца за една разновъзрастова група. Съгласно тези изисквания е формирана разновъзрастовата група във филиал „Олга Жекова” – с. Кацелово.

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"