Утре представят резултатите от проекта MOBGIRU с участието на Русенския университет

На 16 октомври ще бъдат представени резултатите от проект „Интегрирани интервенции за заетост в трансграничния регион Гюргево-Русе“ (MOBGIRU), код на проекта 16.4.2.036, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния-България. Проектът продължи 18 месеца и имаше за основна цел да развие капацитета за наемане на безработни и неактивни лица от региона Гюргево – Русе.

Екипът на проекта включва Румънския Червен кръст-клон Гюргево като водещ партньор, Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Българска академия на науките-София.

В рамките на проекта бяха успешно реализирани следните дейности:
• Проучване за определяне на мерки за по-добра корелация между индивидуалните умения, образованието, потенциала за заетост и възможностите на пазара на труда;
• Създаване на два регионални ресурсни центъра по заетостта – в Русе на територията на Русенския университет и в Гюргево;
• Организиране на две изложения за заетост в Гюргево и Русе;
• Организиране на информационно–мотивационни кампании сред целевите групи на проекта;
• Разработване на web базирана платформа за трудова мобилност с цел повишаване на професионалната мобилност в региона Гюргево – Русе и удовлетворяване на специфичните нужди на общия трудов пазар.

Платформата, която е разработена от румънски и български специалисти, е вече достъпна за ползватели от региона и извън него – потребители на услугата за трудова заетост и работодатели. На тази платформа всеки ползвател ще може да създаде свой профил, чрез който съответно да търси или предлага работа в трансграничния регион Гюргево – Русе.

Екипът на проекта е уверен, че създадените ресурсни центове за заетост, както и използването на уеб-базираната платформа в нейния пълен капацитет, ще допринесат за наемане на безработни и неактивни лица от работодатели от двете страни на р. Дунав и решаване проблеми на трудовата заетост в трансграничния регион в дългосрочен план.

Сподели: