Ученици от училищата на Община Бяла, имащи отличен успех, няма да ползват общинския басейн само срещу 2 лева

Ученици от училищата на Община Бяла, имащи отличен успех, няма да ползват общинския басейн само срещу 2 лева

Съгласно публикуваната в сайта на Община Бяла Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на ОбС Бяла, с последно изменение с протокол 36/29.10.21 г.,

т.8 от Приложение 1/Ново с Решение 23 по протокол 3/20.03.2008 г., доп. с Решение 82/2008 г., Решение 180/28.09.12 г., Цени на Неуредени със Закон услуги, оказвани или предоставяни от Общината на физически и юридически лица, в Цена на услуга с ДДС,

т. 8, тире 4 – за ученици от училищата на Община Бяла, имащи отличен успех, цената за ползване на Плувния басейн е 2.00 лв./ден! Това обаче не е възможно, сигнализираха родители.

Сподели: