ученици Ценово

Ученици от Ценово отправиха послания за толерантност

ученици Ценово

Ученици от Ценово по време на голямото междучасие се събраха пред входа на ОУ „Христо Ботев“, за да отбележат Международния ден на толерантността – 16 ноември. Инициативата се проведе с подкрепата на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Всички участници получиха брошура, която разяснява и популяризира толерантността и отношенията в обществото. Дипляната предварително беше разпространена във всички учебни заведения на територията на общината.
Подготовката за Деня на толерантността започна доста отрано. Във всички класове по време на часа на класа се разгледаха основните принципи за толерантно поведение. Учениците излъчиха свои посланици на толерантността, които собственоръчно изрисуваха тениски с послания. През целия ден те бяха облечени с тях и по този начин показаха съпричастността си към различните от тях хора.
„Толерантността – едно толкова използвано днес понятие все още се нуждае от разбиране и обяснение. Тя трябва да е част от нас, да изпълва ежедневието ни. Толерантността е в основата на интелигентните и мирни човешки отношения. Тя е ценност и принцип на Европейската общност, от която сме част. Толерантността като качество на личността се проявява, когато приемаме различните от нас, когато приемаме човека такъв какъвто е – без значение от каква националност и вяра е, как изглежда, каква култура и традиции има. Толерантност – това е хармония в многообразието“, сподели пред учениците и преподавателите Камелия Божкова – обществен възпитател в МКБППМН.
Децата предварително бяха подготвили своите послания и подредиха картините в изложба. Всички участници в срещата отправиха искрените си пожелания за толерантно отношение към съучениците си и ги закачиха на дървото на желанията в двора на училището.

Сподели: