Кметът на Община Русе призова партиите да сформират доброволчески групи

Ученическите бюфети в СУЕЕ и СУ „Й. Йовков“ ще бъдат отдадени под наем

Време за прочитане: 2 мин.

Обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на училища, детски градини и обслужващи звена от общинската образователна система, могат да се отдават под наем за срок до десет години, със заповед на Кмета на общината, след проведен публичен търг, в резултат на решение на Общинския съвет, съгласно чл. 11, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост, на Общински съвет – Русе.

Сумите от наемите се внасят в приход на учебното заведение. Същите не могат да се ползват за възнаграждения и представителни разходи.

Предмет на настоящото предложение е отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на учебни заведения от общинската образователна система, както следва:

            1. СУ „Йордан Йовков“, гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ №117

Постъпила е Докладна записка с регистрационен индекс 31-17-1 от      14.01.2020 г., от директора на учебното заведение, за отдаване под наем, като ученически бюфет, на помещение, с площ от 35,00 кв. м, разположено на първи етаж на четириетажна монолитна сграда с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.2268.2, със застроена площ на цялата сграда – 409,00 кв. м, с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ №117, предмет на Акт за публична общинска собственост (АПОС) №7118/ 09.12.2013 г., предоставена за управление на СУ „Йордан Йовков“ – гр. Русе.

 2. СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“,гр. Русе, ул. „Студентска“№10

Постъпила е Докладна записка с регистрационен индекс 31-29-2 от       23.01.2020 г. от директора на учебното заведение за отдаване под наем, като ученически бюфет, на помещение с площ от 39,50 кв. м,разположено в приземния етаж на четириетажна монолитна сграда с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.1.227.1, със застроена площ на цялата сграда – 1 296,00 кв.м, с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Студентска“ №10, предмет на АПОС №7275/ 20.06.2014 г., предоставена за управление на СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ “ – гр. Русе.

В изпълнение разпоредбите на чл. 11, ал. 3 и ал. 4 от Наредба  №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе членовете на комисията, назначена със Заповед № РД-01-196/24.01.2020 г. на Кмета на Община Русе, след посещение на място и разговор с директорите на учебните заведения, дават положително становище за отдаване под наем на посочените по-горе обекти.

Днес общинските съветници в Русе дадоха своето съгласие.

Сподели:

Още новини от деня