Онлайн обучението на студентите от всички курсове на факултетите и филиалите на Русенския университет ще бъде до края на зимния семестър

Учители преминават обучения по проект ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“ в Русенския университет

Време за прочитане: 2 мин.

„Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение“ по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, се провеждат в Русенския университет.

Общо 25 учители по практическо и теоретитчно обучение, както и учители-методици преминават обучения по проект ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“. Всеки от 25-мата учители преминава по 2 обучения.

Теоретичното обучение се провежда в Русенския университет, а практическото обучение – във фирмите партньори на съответните гимназии, в които се обучават и стажуват учениците, които учат в паралелки с дуално обучение.

Във връзка с динамичното развитие на техниката и технологиите, за осигуряване на качествено професионално образование и обучение се предвиждат обучения на учителите по професионална подготовка, свързани с придобиване на знания по нова техника и технологии по съответните професионални направления за училището, с цел адаптиране на обучението в училище към нуждите на индустрията от квалифицирани кадри по професии, ключови за икономиката на страната. Обученията включват теоретично обучение по новостите в производството и практическо обучение в предприятията-партньори с цел прилагането на теоретичните знания на работните места при конкретен работодател, свързани с използваната техника и технологии.

С оглед засилване на връзката между училището и работодателя в дуалната система на обучение и новата роля на учителите в този процес, се предвижда и обучение на учители-методици, които осъществяват връзката между работодателя, наставника и обучаващата институция, като подпомагат и методическата работа на учителите по професионална подготовка, и наставниците. За учителите-методици се предвижда обучение по необходимите за учителите по професионална подготовка компетентности, както и по специфични проблеми на педагогическата, дидактическата и методическата работа с учители и наставници.

В резултат на обучението всеки учител трябва да придобие компетентност да включва в обучението по своя учебен предмет дейности с учениците, които да развиват техните професионални компетентности в контекста на изучаваното учебно съдържание по съответния учебен предмет.      

Сподели:

Още новини от деня