Учителка осъди русенско училище след трудова злополука

Районен съд – Русе осъди СОУ „В===“ да заплати на А. 5000 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди вследствие претърпяна на 16.04.2010 год. трудова злополука и изразяващи се в претърпени болки и страдания, както и за предвидимите болки и страдания, които ищецът ще търпи до края на живота си, ведно със законната лихва върху главниците, считано от 16.04.2010 год. до окончателното им заплащане, като отхвърли предявения иск над тази сума до претендираната 20 000 лева. А. ще полу…

Source: *119459.html

    

Сподели: