Неизвестни засега потрошиха спирка на градския транспорт в Русе

ФАКТОР ПЛЮС“ ЕООД – Варна изпълнява концесионните си ангажименти спрямо 130 спирки на градския транспорт в Русе

„ФАКТОР ПЛЮС“ ЕООД, Варна като концесионер управлява 130 спирки от линиите на градския транспорт за обществен превоз на пътници на град Русе, разположени в Зона 2, с предоставяне право на експлоатация чрез изграждане на спирките като обекти – елементи на градското обзавеждане, и с предоставяне на право на концесионера за извършване на рекламни услуги и търговски услуги по продажба на вестници, списания и пакетирани стоки в тези обекти. Спирките са разположени в Зона 2, съгласно одобрена по надлежния ред Общинска градска схема.

Концесионният договор е сключен на 23.04.2012 г., за срок от 15 г. и влиза в сила от 03.10.2012 г.

За предоставеното концесионно право концесионерът дължи еднократно концесионно плащане при сключване на договора и годишно концесионно плащане в размер на 24% от обема на приходите от дейността на всички концесионни обекти за съответната година, но не по-малко от 84 000 лева, независимо от реализираните приходи. Минималният размер на годишното концесионно плащане се индексира ежегодно с инфлационния индекс за съответната година по данни на НСИ.

Годишното концесионно плащане се извършва ежегодно на две вноски – до края на м. юни на текущата година (авансово) и до края на м. март на годината, следваща отчетната (окончателно).

Концесионерът „Фактор плюс“ ЕООД е заплатил еднократно концесионно възнаграждение в размер на 15 000 лева при сключване на договора. За отчетния период, в изпълнение на задължението си по чл. 13, ал. 1, т. 2 и чл. 14 от договора концесионерът е заплатил в срок дължимото годишно концесионно възнаграждение в размер на 91 329,58 лева – авансово в размер на 42 524,36 лева и окончателно в размер на 48 805,22 лева.

Съгласно чл. 6, т. 5 от концесионния договор, концесионерът е задължен да осъществи предложените с офертата си инвестиционни мероприятия с общ размер на инвестициите 1 686 794,00 лева, от които 1 215 492,00 лева за първата концесионна година и 471 302,00 лева за третата концесионна година. Концесионерът „Фактор плюс“ ЕООД е изпълнил задължението си, като през първите три години от срока на договора са реализирани инвестиции общо в размер на 1 708 031,56 лева. Освен предложените с офертата инвестиции, концесионерът е реализирал и допълнителни инвестиции в размер на 21 237,56 лева. Направените инвестиции са приети от комисия, назначена със Заповед №РД-01-1445/18.06.2015 г. на Кмета на Община Русе, за което са съставени приемателно-предавателни протоколи от 14.08.2015 г.

В изпълнение на чл. 6., т. 8 от договора, концесионерът е представил ежегодния си писмен отчет за извършените инвестиционни мероприятия за предходната година. Видно от представения доклад, са реализирани разходи за възстановяване на щети от счупени 55 стъклени витрини по спирковите навеси, вследствие на вандализъм, за 16 315 лева. Извършени са подобрения на павилионите и ремонтни дейности по съоръженията за 13 000 лева, от които 9 000 лева за клетки за хладилни витрини по одобрена актуализация на типов проект за преместваем търговски обект. Разходите за регулярно почистване на кошчета, концесионна площ и снегопочистване възлизат над 30 000 лева. Реализирани са и разходи за ел. захранване на осветлението на РИЕ на автобусните спирки в размер на 5 100 лева.

Във връзка с изпълнение на чл. 6, т. 4. от договора, концесионерът е предоставил писмен отчет за реализираните приходи от експлоатация на концесионните обекти за предходната година и заверен Годишен финансов отчет.

В изпълнение на чл. 6, т. 12. от договора, концесионерът е застраховал концесионните обекти в полза на Община Русе срещу застрахователни събития „Пожар и природни бедствия“ и „Щети на имущество“, и е представил застрахователни полици. №0110-100-2019-00177/12.08.2019 г. и №0110-100-2020-00199/24.07.2020 г., издадени от ЗД „ОЗОК Инс“ АД.

Концесионерът е предоставил предвидената в чл. 11, ал. 2 от договора Банкова гаранция №000LG-L-005134/27.01.2015 г. за заплащане на концесионно възнаграждение (продължение) с изх. №БГ-62/24.01.2020 г. от „Първа инвестиционна банка“ АД, открита в полза на Община Русе за изпълнение на задължението си за заплащане на концесионно възнаграждение до края на 2020 г..

През отчетния период, във връзка с чл. 7, т. 3 от концесионния договор са извършвани планирани и извънредни проверки, при които е констатирано, че обектите на концесия се поддържат в добро състояние. Своевременно се възстановяват и обектите, засегнати от повреди и посегателства.

Концесионерът изпълнява задълженията си по концесионния договор и управлява обектите, предмет на концесията с грижата на добър стопанин.

сн. Архив

Сподели: