Община Иваново

Факт е нова Наредба № 17 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Иваново

Общински съвет – Иваново прие нова Наредба № 17 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Иваново. Ето и ограниченията, предвидени с нея:

РАЗДЕЛ І
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат:
1. Реда и условията за притежаване и отглеждане на селскостопански животни и животни – домашни любимци на територията на община Иваново.
2. Задълженията на собствениците на селскостопански животни и животни – домашни любимци.
3. Реда за осъществяване на контрол по спазване на разпоредбите на тази наредба.
(2) Разпоредбите на тази наредба са задължителни за всички физически и юридически лица на територията на общината, свързани с дейността по ал. 1, които отглеждат селскостопански животни, както за лични нужди, така и със стопанска цел.
Чл. 2. (1) Собствениците на животни – домашни любимци и селскостопански животни са длъжни да осигурят условия за отглеждането им, съобразно техните физиологически и поведенчески особености, и съгласно разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД), Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и всички други нормативни актове, уреждащи тази дейност.
(2) Забранява се проявата на нехуманно отношение и жестокост към животните по смисъла на чл. 6 и 7 от ЗЗЖ, с изключение на случаите по чл. 8 от същия.
Чл. 3. Отглеждането на селскостопански животни се допуска в стопански постройки и сгради, построени въз основа на строително разрешение и другите строителни книжа, съгласно действащите правила и норми, както и в такива, представляващи търпими строежи по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ).
Чл. 4. Според мястото на отглеждане, територията на общината се районира както следва:
1. територията на селата в Община Иваново;
2. територия извън регулацията на населените места в Община Иваново.
Чл. 5. Животните подлежат на официална идентификация, а животновъдните обекти – на регистрация при условия и ред, съгласно разпоредбите на ЗВМД, ЗЗЖ и техните подзаконови нормативни актове.

РАЗДЕЛ II
ДОПУСТИМИ НОРМИ ЗА БРОЙ И ВИД НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ В ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ

Чл. 6. Броят на селскостопанските животни в населените места на територията на Община Иваново, които могат да се отглеждат за лични нужди в частни дворове, е както следва:
1. до 3 (три) едри преживни животни и приплодите им до едногодишна възраст;
2. до 10 (десет) дребни преживни с приплодите до 6-месечна възраст;
3. до 5 (пет) прасета за угояване;
4. до 3 (три) броя еднокопитни и приплодите им до едногодишна възраст;
5. до 10 (десет) зайкини с приплодите;
6. до 50 (петдесет) броя възрастни птици;
7. до 100 (сто) бройлера или подрастващи птици.
Чл. 7. (1) Отглеждането на селскостопански животни със стопанска цел в сгради, предназначени за отглеждане на съответния вид животни, е разрешено в строителните граници на населените места на територията на община Иваново, при спазване на отстояние не по-малко от 25,00 м, измерено от помещенията за животни/двора за разходка до най-близката жилищна или за обществено ползване сграда;
(2) Допустимият брой на отглежданите селскостопански животни по чл. 7, ал. 1 е, както следва:
1. едри преживни животни – до 9 бр. и приплодите им до едногодишна възраст;
2. дребни преживни животни – до 50 бр. с приплодите им до 6-месечна възраст;
3. прасета за угояване – до 15 бр.;
4. еднокопитни – до 10 бр. и приплодите им до едногодишна възраст ;
5. зайкини – до 30 бр. и приплодите им до 2 месеца;
6. птици – до 350 бр. независимо от вида.
Чл. 8. Отглеждането на селскостопански животни, надвишаващи посочения в чл. 6 и 7 обем, се счита за промишлено отглеждане и е разрешено извън регулационните граници на населените места в община Иваново при спазване на изискванията за биосигурност, съгласно Наредба № 44/20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти и следните отстояния:

Животновъден обект Брой животни Необходимо минимално отстояние до населеното място м
Свинеферми от 1000 до 2000 бр. при затворено боксово отглеждане с механизирано почистване. 500 м
от 500 до 1000 бр. при затворено боксово отглеждане с механизирано почистване. 300 м
от 100 до 500 броя свине при затворено боксово отглеждане с механизирано почистване. 100 м
от 15 до 100 броя свине при затворено боксово отглеждане с механизирано почистване. 50 м
Говедовъдни и кравеферми, включително еднокопитни от 500 до 1000 бр. 500 м
от 100 до 500 бр. 300 м
от 50 до 100 бр. 100 м
от 10 до 50 бр. 50 м
Овцеферми/козеферми от 500 до 1000 бр. 500 м
от 200 до 500 бр. 300 м
от 100 до 200 бр. 100 м
от 50 до 100 бр. 50 м
Промишлено отглеждане на пилета (бройлери) Над 10 000 бр. 500 м
от 4000 до 10 000 бр. 300 м
от 2000 до 4000 бр. 100 м
До 2000 бр. 50 м
Угояване на гъски 1000-5000 бр.при затворено клетъчно отглеждане с механизирано хранене, водопой и вентилиране. 500 м
500-1000 бр. при затворено клетъчно отглеждане с механизирано хранене, водопой и вентилиране 300 м
350-500 бр. при затворено клетъчно отглеждане с механизирано хранене, водопой и вентилиране 100 м
Кокошки носачки от 1000 до 5000 бр. 300 м
от 500 до 1000 бр. 100 м
от 350 – 500 бр. 50 м
Зайцеферми Над 100 бр. 300 м
от 30 до 100 бр. 100 м

Чл. 9. Броят, местоположението и условията за отглеждането на пчелни семейства се извършва в съответствие с разпоредбите на Закона за пчеларството и ЗВМД, при извършена задължителна регистрация в съответното кметство по местонахождението им.

РАЗДЕЛ III
РЕД, НАЧИН И УСЛОВИЯ НА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЖИВОТНИ

Чл. 10. (1) Отглеждането на селскостопански животни по чл. 6 и 7 се извършва в сгради, постройки и заграждения, разположени в имота на отстояние от съседни имоти и жилищни/нежилищни сгради, както следва:
1. Три метра (3,00 м) от вътрешните граници на поземления имот по смисъла за Закона за устройство на територията;
2. При невъзможност за спазване на отстоянието по т. 1 е необходимо нотариално заверена декларация за съгласие от съответния/те съсед/и;
3. На разстояние 25,00 м от сгради с обществено-обслужващо предназначение (административни сгради, детски градини и училища, болнични заведения и др.).
(2) Изискването на т. 3 не се отнася за животните по чл. 6.
Чл. 11. (1) Сградите и постройките трябва да отговарят на следните изисквания:
1. Да са изградени съгласно изискванията на нормативните документи за защита и хуманно отношение към селскостопанските животни;
2. Да се извършва редовно почистване, измиване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация;
3. Да са снабдени с достатъчно количество вода за пиене;
4. Да са оградени по начин, осигуряващ безопасността на обекта и здравното състояние на животните, който не позволява свободен достъп на хора и други животни;
5. При добив на мляко да разполагат с подходящи условия за измиване, дезинфекция и съхранение на инвентара за доене и помещение за съхранение на млякото до предаването му за преработка, което отговаря на нормативната уредба за ветеринарно-санитарните и хигиенните изисквания при добива на сурово мляко;
6. Да имат обособено място в животновъдния обект за временно съхранение на тор и обеззаразяване, съобразено с капацитета и технологията на отглеждане, с изключение на случаите при временно съхранение на торови маси върху терен извън регулация на населено място. Съоръжение (торова площадка, изгребна яма) за временно съхранение на торова маса в имота, се изграждат на 3,00 м от границите на имота.
(2) Изискванията по т. 5 не се отнасят за случаите по чл. 6 от настоящата наредба.
Чл. 12. (1) Съхранението, товаренето, транспортирането и употребата на торовата маса се извършва по начин, недопускащ замърсяване на околната среда и при спазване на действащото законодателство.
(2) При замърсяване с животински изпражнения на тротоари, улици и други места, собственикът на животното/ите е длъжен в най-кратък срок да почисти замърсеното място.
Чл. 13. (1) Съхранението на тор може да се извършва и на собствени на домакинството терени, отстоящи на повече от 300 метра извън населеното място и нямащи пряк досег с повърхностен воден обект (река,поток, язовир, канал, езеро).
(2) При съхранение и употреба на торова маса в имоти, граничещи с повърхностни водни обекти, е задължително оставянето на буферна ивица по протежение на водния обект с ширина минимум 5 метра за твърда торова маса и 10 м за течен оборски тор.
(3) Временно съхранение и депониране на торов отпадък в чужд или съсобствен поземлен имот се допуска при наличие на писмено съгласие от собственика на имота, договор за наем или друг документ, удостоверяващ ползването на имота.
Чл. 14. (1) В случай на съмнение за заразна болест и/или смърт на животно, собственикът незабавно уведомява ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, и кмета на населеното място.
(2) Животинските трупове, продукти, отпадъци от животински произход се събират, транспортират, съхраняват, обработват, преработват или обезвреждат в съответствие с нормативните изисквания по начин, който гарантира пълна безопасност за здравето на хората и животните, и опазване на околната среда.
Чл. 15. (1) Придвижването на селскостопанските животни по улиците на населените места става по определени със заповед на кмета/км. наместник, маршрути на движение на животните от сборните стада.
(2) Транспортирането на животни от едно до друго населено място е разрешено след издаване на ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване/транспортиране на животни по образец, одобрен от Изпълнителния директор на БАБХ.
Чл. 16. Забранява се:
1. оставяне на животните без надзор, както и свободното им движение (без придружител) в населените места;
2. придвижването на селскостопански животни в нарушение на определения със заповедта по чл. 15, ал. 1 маршрут;
3. отглеждането на селскостопански животни в постройки и при условия, неотговарящи на изискванията на Раздел III от тази Наредба;
4. придвижването на селскостопански животни по централните улици на населените места, покрай детски и учебни заведения, обществени и административни сгради, както и по републиканската и общинска пътна мрежа, освен ако не са посочени в заповедта по чл. 15, ал. 1;
5. пашата на селскостопански животни в населените места, на територията на паркове, градини, училища, обществени и здравни заведения, и на местата допълнително забранени за паша с разпореждане на кмета на общината, кметовете и км. наместници;
6. движението на еднокопитни животни, използвани за животинска тяга на пътни превозни средства, по улиците на населените места и републиканската пътна мрежа без свидетелство за собственост, ветеринарномедицински паспорт и предпазна престилка.
7. повреждането на изкуствени хранилки и птичи къщички в паркове и градини на територията на Община Иваново.
8. изхвърлянето на тор, животински отпадъци от отглеждането на животни и трупове на умрели животни на нерегламентирани за целта места и в съдовете за твърди битови отпадъци;
9. организиране на нерегламентирани пазари за продажба на животни;
10. пускането и отглеждането на птици по улиците на населените места.

РАЗДЕЛ IV
ЖИВОТНИ-КОМПАНЬОНИ

Чл. 17. Декоративни животни могат да се отглеждат при домашни условия при спазване на изискванията за защита и хуманно отношение, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на животните и Наредба № 39 от 01.12.2008 год. за условията за отглеждане на животни компаньони, съобразени с техните физиологически и поведенчески особености.
Чл. 18. (1) Собствениците на домашни кучета са длъжни да ги регистрират при ветеринарен лекар по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(2) Собственици на домашни кучета, които имат постоянен адрес на територията на Община Иваново, са длъжни да подадат декларация по образец на приложение № 1 към настоящата наредба в Общината за притежаваните от тях животни. Към декларацията се прилага копие от ветеринарномедицинския паспорт на животното, заверен за годината ловен билет и др. документи, удостоверяващи обстоятелства за освобождаване от такса за притежаване на куче по чл. 175 от ЗВМД.
(3) Собственик на новопридобити и новородени животни ги регистрира по реда на чл. 174 от ЗВМД и подава в общината декларацията по ал. 2 в тримесечен срок от придобиването им.
(4) При промяна на адреса и на собствеността върху кучето, собственикът е длъжен да уведоми общината в срок до 2 месеца, а при смърт на кучето – домашен любимец, в срок до 7 дни от настъпване на събитието.
(5) Общинска администрация поддържа регистър на домашните кучета. В регистъра се съдържат данните от ветеринарномедицинските паспорти на всяко регистрирано от ветеринарните лекари домашно куче.
(6) За притежаване на куче собственикът, с постоянен адрес на територията на община Иваново, заплаща годишна такса в Общината.
Чл. 19. (1) При извеждане на животно-компаньон на обществено място собственикът и/или придружителят е длъжен:
1. да не оставя животното-компаньон без надзор, да не го извежда без повод, а за агресивни кучета – и без намордник;
2. да вземе мерки животното да не замърсява обществени места, като почиства мястото след дефекация;
3. да вземе мерки животното да не създава опасност за хора или други животни;
4. да носи ветеринарномедицинския паспорт на животното и да го представи за проверка на общинските и ветеринарномедицинските органи;
5. да не използва животни – компаньони за комерсиални цели – просия и хазарт;
6. да вземе мерки за предотвратяване на нежелано размножаване на животните;
7. ежегодно да представя кучето си за ваксинация срещу бяс и да му осигури ветеринарномедицинско обслужване.
(2) Не се разрешава:
1. разхождането на кучета от малолетни и без придружител лица.
2. разхождането на кучета на детски площадки и на места, обозначени от общината със забранителни знаци. Местата, забранени за разходка на кучета, се определят със заповед на Кмета на Общината.
3. храненето на безстопанствени животни в близост до детски, учебни и лечебни заведения, обществени и административни сгради.
4. храненето на безстопанствени животни с необработени термично месни продукти: сурово месо, кокали, карантия и др.
Чл. 20. Куче, което системно и за продължителен период от време се оставя без надзор, се счита за безстопанствено и за него се процедира по реда на Наредба № 21/24.07.2015 г. за овладяване популацията на безстопанствените животни на територията на община Иваново.

РАЗДЕЛ V
КОНТРОЛ

Чл. 21. (1) Контрол по спазване на тази Наредба се упражнява от кмета на Община Иваново, кметовете/ кметските наместници на населените места и от оправомощени от кмета на Общината длъжностни лица.
(2) Лицата по ал. 1 могат да извършват служебни проверки, в това число и по жалби и сигнали на граждани, на място и/или по документи, като за целите на проверката могат да бъдат привлечени представители на ОДБХ, РЗИ, РИОСВ, служители на РУП Две могили и др.
(3) В случай на констатирано нарушение, лицата по ал. 1 могат да издават предписания, като определят срок за отстраняване на нарушенията. При неизпълнение на предписанието в срок се съставя акт за установяване на нарушение.
(4) Собствениците или ползвателите на животновъдните обекти осигуряват достъп на проверяващите лица до тях и до документацията, необходима за осъществяване на контрола по тази наредба.
Чл. 22. Кметът на Общината и кметовете и кметските наместници по населените места:
1. определят със заповед сборните пунктове и маршрути за движение на животните от сборните стада по улиците на населените места;
2. издават заповеди за ограничение или забрана на паша в случаи на необходимост (епизоотична обстановка, третиране на площи и др.);
3. предприемат наказателни мерки за недопускане на свободно движение на животни по улиците на населените места;
4. при жалби и сигнали за извършени нарушения по тази наредба, извършват проверка на място и представят писмено мотивирано становище.

РАЗДЕЛ VI
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 23. За нарушение по чл. 2 се налага глоба от 150 до 1000 лв.
Чл. 24. (1) Който наруши забрана по чл. 15, ал. 2 и чл. 16, т. 1, се наказва с глоба от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение – с глоба от 500 до 1000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.
Чл. 25. Който наруши забраните по чл. 19, се наказва по реда на ЗВМД.
Чл. 26. Собственик на животно, който не изпълни разпоредбата на чл. 21, ал. 3, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.
Чл. 27. Длъжностно лице, което не изпълни задължение по чл. 22, т. 1 и 2, се наказва с глоба от 100 до 300 лв., а при повторно нарушение – от 300 до 500 лв.
Чл. 28. (1) За други нарушения на тази наредба, се налага глоба от 150 до 1000 лв, освен ако със закон не е предвидено друго.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 20 000 лв.
Чл. 29. (1) За нарушенията по тази наредба се съставят актове за установяване на административно нарушение от кметовете на кметства, кметските наместници, служители на звено „Общинска собственост” при Община Иваново и други, упълномощени със заповед на Кмета на Община Иваново служители на общинската администрация.
(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината или от негов заместник. Сумите от глобите постъпват в общинския бюджет.
(3) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. По смисъла на тази наредба:
1. „Агресивни кучета“ са кучета, които проявяват спонтанна неадекватна реакция, насочена срещу хора или животни, която в зависимост от силата и нейното естество би могла да доведе до нараняване или причиняване на смърт.
2. „Декоративни животни“ са диви животни, които не представляват заплаха за здравето и живота на хората и животните, за които собствениците им могат да осигурят условия, съответстващи на физиологичните и етологичните им особености.
3. „Животни“ са бозайници, птици, земноводни, влечуги, риби, молюски, ракообразни, други гръбначни и безгръбначни животни, отглеждани от човека със стопанска и нестопанска цел или обитаващи дивата природа.
4. „Животни-компаньони“ са животни, които се отглеждат в домакинството или от интерес към животното, доколкото става въпрос за домашни животни или опитомени животни от разред месоядни, гризачи, зайцеподобни, папагалови, чинкови, гълъбови и животни от клас риби.
5. „Селскостопански животни“ са тези, по смисъла на §1, т. 24 от Закона за животновъдството, а именно: говеда, биволи, овце, кози, еднокопитни, свине, птици, зайци, пчелни семейства и копринена пеперуда, отглеждани и развъждани със стопанска цел, както и каракачанско куче и българско овчарско куче, отглеждани със селскостопанско предназначение.
6. „Повторно нарушение“ е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на лицето е наложено наказание за същия вид нарушение.
7. „Приют за животни“ е общински или частен обект, който разполага с подходящи условия, за да осигури на безстопанствени животни ветеринарномедицинско обслужване, грижи, подслон и намиране на нов собственик.
8. „Лични нужди“ е отглеждане на продуктивни животни в лични стопанства с цел добив на суровини и храни за лична употреба.
9. „Стопанска цел“ е отглеждане на продуктивни животни в лични стопанства, с цел добив на суровини и храни, както за лична употреба, така и за предлагане на пазара.
10. „Промишлено отглеждане“ е отглеждане на продуктивни животни, подчиняващо се на завишени технологични и ветеринарномедицински изисквания и с интензивен цикъл на производство.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата наредба се издава на основание чл. 133, ал. 1 от ЗВМД и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, и е приета с Решение № 433 по Протокол № 42 от 23.08.2018 год. на Общински съвет Иваново.
§ 2. Тази наредба отменя Наредба № 17 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на населените места в община Иваново, приета с решение № 248 по Протокол № 29/21.06.2013 г. на Общински съвет Иваново.
§ 3. Настоящата наредба влиза в сила в 14-дневен срок от приемането ѝ.
§ 4. За неуредените с тази Наредба случаи се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.
§ 5. Привеждането на животновъдните обекти в съответствие с изискванията на тази Наредба да се извърши в дванадесетмесечен срок от влизането й в сила.

Сподели: