Професионална гимназия по зърнопреработвателни и хранителни технологии

Физкултурният салон в бившата ПГЗХТ „Проф. Асен Златаров“ – Русе ще бъде снабден с нови отопление, газоснабдяване, вентилация, климатизация и водопроводна връзка

Физкултурният салон в бившата ПГЗХТ „Проф. Асен Златаров“ – Русе ще бъде снабден с нови отопление, газоснабдяване, вентилация, климатизация и водопроводна връзка. Сградата е построена през 1968 година и е с площ 496 м2. Имотът е частна общинска собственост, съгласно АКТ №8096 от 12.08.2016г., вх. №11779/17.08.2016г., вписан под №33, том 31 в АВ- Русе.

Отоплителната инсталация не е реконструирана или подменяна от пускането на сградата в експлоатация и е в лошо състояние. 

Проектната разработка ще обхваща захранването с топла вода на съществуващите ВиК прибори в сградата, осигуряване на захранването на сградата с вода чрез сградно водопроводно отклонение/СВО/.

За осигуряване на комфортни условия в залата, следва да се разработи цялостен проект за отопление, вентилация и климатизация.

Ще се проектира газозахранване от мястото на ГРЗТ до местата на отоплителните котли в сградата. Мястото на ГРЗТ да се съгласува с „Овергаз Мрежи“ АД.

Броят на отоплителните котли ще се определи и избере според спецификата и уточняване необходимостта от връзки с инсталация за БГВ.

Сподели:

Още новини от деня