Филиал Силистра - четвърт век в структурата на Русенския университет "Ангел Кънчев"

Филиал Силистра – четвърт век в структурата на Русенския университет „Ангел Кънчев“

За трета поредна година Филиал Силистра на Русенския университет “Ангел Кънчев“ чества годишнина – след достолепните 130 години от откриването на Педагогическото училище и началото на педагогическото образование в Силистра (2020) и половинвековния юбилей от създаване на Полувисшия педагогически институт за подготовка на учители – днес Филиал на Русенския университет(2021), през 2022 година образователната институция навършва 25 години, откакто е в структурата на Русенския университет.

В Държавен вестник (бр. 10, 4 февруари 1997 г.) е публикувано Постановление №15 от 27 януари 1997 година на Министерския съвет на Република България, според което се открива филиал на Русенския университет «Ангел Кънчев» със седалище Силистра със статут на юридическо лице. Полувисшият педагогически институт в Силистра се преобразува в Педагогически факултет в състава на Филиала на Русенския университет «Ангел Кънчев» с предмет на дейност подготовка на учители на образователно-квалификационна степен «бакалавър» по специалностите:

• Български език и чужд език (руски, френски, английски);

• Математика и физика;

• Биология и химия.

Със същото постановление Полувисшият институт по машиностроене и електротехника – Силистра се преобразува в Технически колеж в състава на Филиала и подготвя кадри на образователно-квалификационна степен «специалист по…» по специалностите:

• Транспортна техника и технология;

• Електроенергетика;

• Електроника;

• Радио-телевизионна техника;

• Автоматизация на производството.

Министър Илчо Димитров присъства в Силистра и лично обявява правителственото решение, чрез което се легитимира включването на двете учебни заведения в системата на висшето образование.

Двете звена създават обща академична структура на Русенския университет в град Силистра, чийто колективен орган за управление е Общо събрание на Филиала.

Днес Филиал Силистра е акредитирана образователна структура на Русенския университет „Ангел Кънчев”, която отговаря на съвременните критерии, изискващи качествено образование като предпоставка за интеграция в Европейското културно и образователно пространство. Вече четвърт век учебното заведение се развива и се реформира в условията на цялостна промяна на обществения модел. Въпреки демографската криза, въпреки икономическата криза, остава устойчив стремежът на академичния състав да съчетава добрата традиция и професионализма при подготовката на кадри за просветната, културната, социалната и инженерно-техническата сфера на обществения живот в региона с иновативни решения. Устойчивото развитие на Филиала, социалната му роля в региона и адекватността към изискванията на времето в образователен и в социокултурен аспект са резултат от усилията на студентите и преподавателите да работят качествено в условията на многото реформи в системата на висшето образование и да осъществяват мисията на Русенския университет: „Разпространяване на знания, извършване на фундаментални и приложни научни изследвания, внедряване на иновации в практиката, с цел подготовка на висококвалифицирани специалисти, които допринасят за устойчивото развитие на региона и страната“, мисия, изразяваща и основния стремеж: „Русенският университет „Ангел Кънчев“ да бъде не само университет с бъдеще, но и УНИВЕРСИТЕТ НА БЪДЕЩЕТО“.

Със своята дейност и традициите, утвърдени през годините, Филиал Силистра е пълноценна част от Дунавската ос, която изграждат Русенският университет и неговите три филиала, и която създава облика и авторитета му на „Българската академична дунавска столица“.

Сподели: