Фирма ще промени предназначението на близо 4.5 декара в местност „Над линията“, за да строи

В Дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството“ е постъпило искане за разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП), с вх. №УТ-27-79 от 18.12.2017 г., от ЕТ „Атанасов – Атанас Атанасов“, собственик на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63427.183.25 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Над линията“. Към настоящия момент имотът е земеделска територия, с начин на трайно ползване – нива. В разработеното от възложителя задание за проектиране на ПУП за ПИ 63427.183.25 се предвижда изработването на проект за План за застрояване (ПЗ) и промяна предназначението на земята на целия имот с площ 4 501,00 кв.м.

Предвидено е с ПУП – ПЗ да се определи смесена обществено обслужваща и складова зона (Сос), със следните параметри съгласно чл. 25 от Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони:

• плътност на застрояване (П застр.) – от 40 до 80 на сто;
• интензивност на застрояване (К инт.) – от 1,0 до 2,5;
• озеленена площ (П озел.) – от 20 до 40 на сто, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност. Със скицата-проект се определя с ограничителни линии ново, свободно разположено застрояване, изтеглено на законоустановените отстояния от вътрешните граници на имота. Предстои Общински съвет – Русе да одобри задание за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за ПИ с идентификатор 63427.183.25 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Над линията“. Като с ПЗ се определя с ограничителни линии ново, свободно разположено застрояване, изтеглено на законоустановените отстояния от вътрешните граници на имота. Разрешава се изработването на ПУП – ПИ с идентификатор 63427.183.25 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Над линията“, в съответствие с одобреното задание.

Сподели:

Още новини от деня