ФК „Бенковски“ – Бяла получи под наем павилион

Общински съвет – Бяла даде своето съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на Сдружение с общественополезна дейност „Футболен клуб Бенковски Бяла“ с Булстат 117029915, със седалище и адрес на управление: гр.Бяла, ул. Цар Симеон № 5, представлявано от председателя Борис Н.  Плачков, на преместваем обект- павилион (частна общинска собственост) с размери 6.00/3.00 м. с покрита площ от 18.00 кв. м., поставен с разрешение за поставяне №03/15.05.2017 г. на главния архитект на Община Бяла върху част от имот – публична общинска собственост ПИ № 07603.501.910 по кадастралната карта на гр. Бяла, одобрена със Заповед №РД-11-130/27.12.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК с начин на трайно ползване: за други видове спорт (Спортен комплекс) /АПОС №3344/24.07.2017 г. и скица №15-278112-14.06.2017 г. на АГКК/, при следните условия:

–  срок- до 30.09.2019 г.;

–  наемна цена – 1,50 лева на квадратен метър без ДДС на месец (чл. 29, ал. 1, т. 7 от НРППСОВППУНРИВОбС в Община Бяла, Област Русе).

Сподели:

Още новини от деня