Сдружение „Футболен клуб Дунав от Русе“ проучва възможността да изгради нов стадион и тренировъчна база край Русе

Във връзка с постъпило в Община Русе писмо от ФУТБОЛЕН КЛУБ ДУНАВ – РУСЕ относно проучване с цел последваща инвестиция в изграждане на „Нов стадион и футболен тренировъчен комплекс“ на територията на Община Русе с локация на комплекса върху поземлени имоти с идентификатори 63427.3.648 и 63427.3.664 по КККР на гр. Русе, е установено следното:

Община Русе е собственик на земеделска земя, представляваща имот с идентификатор 63427.3.664 по КККР на гр. Русе, с площ от 37066 кв.м., находящ се в местността „Лагера“, землище на гр. Русе, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, трета категория при неполивни условия предмет на Акт №10200/25.06.2021г за частна общинска собственост и на земеделска земя, представляваща имот с идентификатор 63427.3.648 по КККР на гр. Русе, с площ от 154 555 кв.м., находящ се в местността „Лагера“, землище на гр. Русе, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, четвърта категория при неполивни условия, предмет на Акт №6856/21.12.2012 г. за частна общинска собственост.

Съгласно чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост с Годишната програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост общинските съвети определят обектите от първостепенно значение. Според дефиницията на §1, т.6 от Допълнителните разпоредби на Закона за общинската собственост и §5, т.73 от Допълните разпоредби на Закона за устройство на територията „Обекти от първостепенно значение“ са: общински пътища, метрополитени, трамвайни трасета, улици от първостепенната улична мрежа, депа или други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове, както и други обекти – публична общинска собственост, определени в програмата по чл. 8, ал. 9 за обекти от първостепенно значение.

С обявяването на конкретен обект за „Обект от първостепенно значение“ и включването му в „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Русе“, се дава възможност в максимална степен да се ускорят процесите по облагородяване, по подготовка и реализиране на инвестиционни намерения на инвеститорите.

Имотите върху които се предвижда изграждането на комплекса са поземлени имоти с идентификатори 63427.3.648 и 63427.3.664 по КККР на гр. Русе.

Върху посочените имоти Сдружение ФУТБОЛЕН КЛУБ ДУНАВ от РУСЕ, възнамерява да изгради „Нов стадион и футболен тренировъчен комплекс“ за широко обществено ползване, като общински обект от първостепенно значение по смисъла на § 1, т. 6 от ДРЗОС и чл. 3, ал. 2, т. 3 от ЗОС, във връзка с § 5, т. 73 ДРЗУТ, чл. 24, ал. 7 и чл. 29, ал. 5 от ЗОЗЗ, реализиран като спортен обект по реда на ЗФВС.

Деян Йорданов от клуба представи накратко идеите за изграждането. /на снимката/

Днес общинските съветници в Русе определиха като обект от първостепенно значение за Община Русе и попълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в Община Русе за 2024 година“ в съответния раздел на „Обектите от първостепенно общинско значение“ с „Нов стадион и футболен тренировъчен комплекс“ за широко обществено ползване – нов спортен обект, реализиран по правилата на ЗФВС и на ЗУТ, върху поземлени имоти – собственост на Община Русе, с идентификатори 63427.3.664 и 63427.3.648 по КККР на гр. Русе.

Сподели: