Фокус на срещата на ОИЦ в Русе бе Програмата за развитие на регионите и интегрираните териториални инвестиции

Фокус на срещата на ОИЦ в Русе бе Програмата за развитие на регионите и интегрираните териториални инвестиции

С днешната информационна среща в Пленарна зала с представители на общинската администрация, кметове на кметства и неправителствени организации в община Русе Областният информационен център приключи серията свои събития в областта на тема „Подготовка на България за европейското финансиране през третия програмен период 2021 – 2027 г.“

По време на срещата в Русе експертът Диана Аврамова представи накратко новите програми, чрез които ще се кандидатства у нас с проекти за европейско финансиране, като обърна внимание на различията с досегашните оперативни програми. Фокусът на презентацията й бе върху Програмата за развитие на регионите, нейните приоритети, допустими бенефициенти по двете приоритетни оси.  Специално внимание тя отдели на интегрирания териториален подход, който през програмен период 2021 – 2027 г. ще бъде водещ. Аврамова обясни какво се разбира под интегрирани териториални инвестиции и даде конкретни примери.  Запозна присъстващите с новия модел на изпълнение на проекти,  с териториалните органи и техните функции при подготовката и предварителната оценка на проектите, с начина на подаване на интегрирани концепции за разглеждане от Регионалните съвети за развитие и подхода, по който проектите ще се одобряват финално от управляващите органи. Информира участниците за структурата на новите Регионални съвети за развитие и за ролята на експертите на ОИЦ в тях в звената за медиация и за публични консултации.

Управителят на ОИЦ-Русе Камелия Махакян  коментира пред аудиторията колко важни ще бъдат през следващия седемгодишен период за усвояването на средствата по Програмата за развитие на регионите Планът за интегрирано развитие на общината (ПИРО) и Интегрираната териториална стратегия за развитие на региона на ниво NUTS2. Тя призова селските кметове и неправителствения сектор да  бъдат активни при разписването на стратегическите документи и в идентифициране на приоритетите си и търсенето на партньори. Те от своя страна проявиха активност и желание за следващи срещи с експертите на Областния информационен център – Русе.

Сподели: