Европейски център по медиация и арбитраж

Фондация „Европейски център по медиация и арбитраж” продължава изпълнението на проект ”Образователна интеграция-право с дългосрочен ефект”

През новата учебна 2017/2018 година продължава изпълнението на проект “Образователна интеграция – право с дългосрочен ефект”, BG05M2OP001-3.002-0274-С01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основна цел на проекта е да допринесе за формиране на благоприятни условия за активно социално приобщаване, образователна интеграция и творческа реализация на учениците от етническите малцинства и изграждането им като пълноценни личности.

Специфични цели са:
– Да подобри условията за равен достъп до качествено образование и възпитание в училищата, обучаващи интегрирано ученици от различни етноси.
– Да стимулира интереса към взаимно опознаване и приемане на различията при ученици от различни етноси и възпитаването им в дух на толерантност.
– Да утвърди училището като център на общността, приобщавайки родителите към учебния процес и да способства преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на различни етнически произход и културна идентичност.
– Създаване на модел за сътрудничество между родители, училище, местни власти и НПО в процеса на интеграция на децата от етническите малцинства в системата на образованието..

Дейности
1. Допълнително обучение по български език за учениците от 1 до 4 кл., за които бълг. ез. не е майчин, от партньорските училища – от стартирането на проекта са сформирани 5 групи, 3 от които са в ОУ “Св. Климент Охридски”, гр. Борово и 2 са в СУ “Васил Левски”, гр. Русе. Обхванати са 50 учиници от 1 до 4 клас, за които българският език не е майчин.
2. Познавателни дейности, насочени към учениците от етно-малцинствата и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда – за изпълнението на дейността е предвидено 4 пъти посещение на кино, за осъзнаване на основните естетически категории и формиране на активна жизнена позиция. Учениците ще имат възможност да погледнат назад във времето и да се запознаят от близо с бита на дедите си, както и с националните и универсални общочовешки ценности исторически свързани с религията като в рамките на проекта осъществят 4 екскурзии.
3. Съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етно-малцинствата и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда – За времето на изпълнение на проектните дейности са създадени 34 ателиета по интереси на територията на партньорските училища в гр. Русе и гр. Борово. В ателиетата са обхванати 340 ученици – 100 от ОбУ “Св.Климент Охридски”, Борово и 240 ученици от СУ “Васил Левски”, Русе.
4. Осигуряване на психологическа подкрепа за учениците от етно-малцинствата – В изпълнение на дейността се сформираха 4 групи за групова работа – 3 на територията на СУ “Васил Левски”, Русе и 1 на територията на ОбУ “Св. Климент Охридски” В сформираните групи са обхванати 40 ученици. Изпълнението на дейността до момента подкрепи 20 ученици, потърсили индивидуална подкрепа, за преодоляване на чувството за обреченост и емоционалните дефицити.
5. Работа с родителите от етно-малцинствата, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на учебни занятия – През новата учебна година стартира “Лаборатория за родители” на територията на двете партньорски училища, която ще предостави комплекс от услуги на родителите и децата им за преодоляване на установени дефицити. Услугите се предоставят от наети за целта психолог, юрист и медиатор. Стартира и “Училище за родители”, в което заявилите желание за участие родители повишиха информираността си за правата и задълженията им в сферата на образованието
6. Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност – с участието на представители на учителската общност и гражданското общуство се проведе конференция, на която се представиха мерки за интеграция в социалната и образователната сфера. Популяризираха се и политиките на Община Русе, които са насочени към образователната интеграция.

Целева група по проекта са:
– 300 ученици от етническите малцинства
– Родители – 300 лица

Бенефициент:
Фондация „Европейски център по медиация и арбитраж”

Партньори:
Община Русе
СУ „Васил Левски”, Русе
ОУ “Св. Климент Охридски”, Борово

Обща стойност на проекта: 370 711,50 лева, от които:
– 315 104,78 лева европейско и
– 55 606,72 лева национално съфинансиране.

Сподели: