златомира сесия 2024

Фондация „Русе – град на свободния дух“ ще ползва безвъзмездно за срок от 10 години общинско помещение на ул. „Княжеска“

В Община Русе е постъпило писмо от председателя на Управителния съвет на Фондация „Русе – град на свободния дух“, ЕИК: 176461951, със седалище гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, с искане да им бъде предоставена безвъзмездно за ползване част с площ от 29,85 кв.м. от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.765.1.20 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, целият с площ 85,39 кв.м., с предназначение: За офис, брой нива на обекта: 1, с адрес гр. Русе, ул. „Княжеска“ №15,етаж 1, за срок от 10 (десет) години.

Самостоятелният обект е описан в АЧОС №6799 от 25.10.2012 г., вписан под №178, том 39, Н.Д. 7905, ДВР №14235, вх. №14638/26.10.2012 г. по описа на Службата по вписвания – Русе.

Фондация „Русе – град на свободния дух“ е юридическо лице с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност. Учредител на фондацията е Община Русе. Целите на фондацията са: популяризиране на културните постижения в град Русе в страна и чужбина; насърчаване интеграцията между култура, образование, наука и бизнес за разширяване на ролята и мястото на творчество и иновациите и др.

Фондация „Русе – град на свободния дух“ не извършва стопанска дейност, от която да реализира печалба, а постъпленията в бюджета й са от общински средства и частни целеви дарения.

Предложеното разпореждане не е включено в утвърдената „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в Община Русе през 2024 г.“

Предстои Общински съвет – Русе да допълни годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024 г. на Община Русе с учредяване безвъзмездно право на ползване върху част с площ 29,85 кв.м. от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.765.1.20 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, целият с площ 85,39 кв.м., разположен на първи етаж от масивна административно-жилищна сграда с идентификатор 63427.2.765.1, построена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.765 по КККР на гр. Русе, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Княжеска“ №15, с предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1, описан в АЧОС №6799 от 25.10.2012 г., вписан под №178, том 39, Н.Д. 7905, ДВР №14235, вх. №14638/26.10.2012 г. по описа на Службата по вписвания – Русе.

ОбС – Русе даде днес своето съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху част с площ 29,85 кв.м. от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.765.1.20 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, целият с площ 85,39 кв.м., разположен на първи етаж от масивна административно-жилищна сграда с идентификатор 63427.2.765.1, построена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.765 по КККР на гр. Русе, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Княжеска“ №15, с предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1, описан в АЧОС №6799 от 25.10.2012 г., вписан под №178, том 39, Н.Д. 7905, ДВР №14235, вх. №14638/26.10.2012 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, на Фондация „Русе – град на свободния дух“, ЕИК: 176461951, за срок от 10 /десет/ години.

Сподели: