заседание общински съвет

Фондация „Русчук“ получи под наем общинско помещение

Постъпило е заявление с регистрационен индекс 48-36-3 от 04.06.2020 г. от Галина Койчева Атанасова, Председател на Фондация „Русчук“, с молба да бъде предоставено под наем, като клуб, за нуждите на Фондацията помещение с номер 6, с обща полезна площ от 21,50 кв.м, представляващо част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.2.5512.1.10, с трайно предназначение на самостоятелния обект – за офис, брой нива на обекта – едно, разположен в сграда 1, находяща се в поземлен имот с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.2.5512, с административен адрес гр. Русе, ул. „Фердинанд“ №3А, ет.3, предмет на АЧОС № 6675 от 09.04.2012 г.

Фондация „Русчук“ е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано за осъществяване на обществено полезна дейност.

Целите и предмета на дейност на  Фондация „Русчук“ са да подпомага лица в неравностойно положение, предоставяйки възможности за интеграция, защитавайки специфичните им права и интереси, материална и морална подкрепа; да подпомага конкретни дейности и програми на социални, образователни, здравни и духовни институции, насочени към помощ за хора в неравностойно социално положение; да подпомага обучението на деца и младежи, младежки дейности в сферата на образование, култура и спорт, включително като отпуска стипендии или еднократни помощи за обучение; да подкрепя и съдейства за укрепването на нравствените ценности в обществото.

За постигане на своите цели Фондацията извършва следната допълнителна дейност: ангажиране на експерти от различни области – психолози, социални и здравни работници, педагози, доставчици на социални услуги, представители на НПО-та, както и от законодателната и изпълнителната власт; иницииране на диалог със здравните, социални, общински и обществени структури за формулиране и изпълнение на политики, насочени към развитие на иновативен устойчив подход към решаването на проблеми на уязвимите групи.

С оглед гореизложеното са предоставени необходимите документи удостоверяващи регистрацията на Фондацията и изпълнението на специалните нормативни изисквания.

Отдаването под наем на имоти частна общинска собственост на юридически лица с нестопанска цел осъществяващи дейност в обществена полза се извършва без търг или конкурс след Решение на Общински съвет – Русе, съгласно чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл.15, ал.6 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет -Русе.

Днес общинските съветници в Русе дадоха своето съгласие.

Сподели:

Още новини от деня