надпис-николово

“Футболен клуб – Атлетико Русе“ – с. Николово ще получи за безвъзмездно ползване общински обекти

В Община Русе е постъпило Предложение с регистрационен индекс 36-329-1/15.11.23 г. от Сдружение с нестопанска цел /СНЦ/ “Футболен клуб – Атлетико Русе“, с. Николово, представлявано от управителя Стефан Мариянов Йорданов, с което желаят да им се предостави за ползване стадиона и спортна зала, намиращи се в с. Николово, Община Русе.

Имотите представляват: застроен терен, представляващ УПИ III-822 в кв. 32, с площ от 1 522 кв.м., по плана на с. Николово, ведно с построената върху него двуетажна масивна сграда – стоманобетонова конструкция – съблекалня и спортна зала, със застроена площ 314 кв.м.,, предмет на Акт №6108/06.10.2009 г. за частна общинска собственост и незастроен поземлен имот, представляващ УПИ I-821, за спортен комплекс, кв.29, по плана на с. Николово, с площ от 61 170 кв.м. предмет на Акт №6828/28.11.2012 г. за публична общинска собственост.

Мотивите за искането са свързани с факта, че сдружението се нуждае от спортни бази на територията на с. Николово, които да се използват за организиране на школи, тренировъчна и спортно-състезателна дейност, обучение по различни видове спорт. С предоставянето се цели увеличаване на тренировъчната база за различни видове спорт, както и по – пълноценното ползване на имотите.

В тази връзка и с оглед стопанисването на имотите от създаденото с тази цел общинско предприятие, „Спортни имоти“ ще доведе до по – доброто управление на имотите. С предоставянето им се цели по-пълноценното използване и контрол на присъщите дейности по отношение на поддръжката им, обновяване на материалната база и по-добро управление.

Предлаганото допълнение на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Спортни имоти“ е в съответствие с националното и европейско законодателство.

С оглед на изложеното, на 21 декември Общински съвет – Русе ще предостави безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Спортни имоти“: застроен терен, представляващ УПИ III-822 в кв. 32, с площ от 1 522 кв.м., по плана на с. Николово, ведно с построената върху него двуетажна масивна сграда – стоманобетонова конструкция – съблекалня и спортна зала, със застроена площ 314 кв.м., предмет на Акт №6108/06.10.2009 г. за частна общинска собственост и УПИ I-821, за спортен комплекс, кв.29, по плана на с. Николово, с площ от 61 170 кв.м. предмет на Акт №6828/28.11.2012 г. за публична общинска собственост.

Ще бъде приет Правилник за допълнение на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Спортни имоти“ както следва:

Параграф единствен:

– Допълва Приложение №1 на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Спортни имоти“ – „Списък на спортните обекти, общинска собственост предоставени за управление на Общинско предприятие „Спортни имоти“, като добавя “: застроен терен, представляващ УПИ III-822 в кв. 32, с площ от 1 522 кв.м., по плана на с. Николово, ведно с построената върху него двуетажна масивна сграда – стоманобетонова конструкция – съблекалня и спортна зала, със застроена площ 314 кв.м., предмет на Акт №6108/06.10.2009 г. за частна общинска собственост и УПИ I-821, за спортен комплекс, кв.29, по плана на с. Николово, с площ от 61 170 кв.м. предмет на Акт №6828/28.11.2012 г. за публична общинска собственост.

Сподели: