Треньорката на хандбален клуб Бяла Виктория Жосан: "Подготовката за евротурнирите преминава много добре"

ХК „Бяла“ ще ползва безвъзмездно РИЕ, предоставени от Община Бяла

Общински съвет – Бяла даде своето съгласие за безвъзмездно поставяне на рекламно-информационни елементи и учреди безвъзмездно право на ползване без търг или конкурс в полза на Сдружение с общественополезна дейност ХАНДБАЛЕН КЛУБ БЯЛАс ЕИК206266433 за срок от 2 (две) години след одобряване на схема от Главния архитект на Общината и при спазване на процедурата по чл. 57 от ЗУТ и Наредба № 3 за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Община Бяла върху следните имоти и вещи- общинска собственост на територията на Община Бяла, както следва:

1 (един) брой билборд с размери 6,00 м. х 3,00 м., монтиран в югоизточната част на Поземлен имот 07603.910.878, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. ПОЛЕТО, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Пасище, площ 441367 кв. м, стар номер 000878, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК – АПОС № 4597/05.01.2022 г.

1 (един) брой рекламно-информационен елемент /рекламно пано, транспарант/, монтиран в Поземлен имот 07603.501.3208, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. КОЛЮ ФИЧЕТО, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид озеленени площи, площ 1909 кв. м, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК.

1 (един) брой рекламно-информационен елемент /рекламно пано, транспарант/, монтиран в Поземлен имот 07603.501.2351, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 30, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За обект комплекс за образование, площ 13990 кв. м, стар номер 2351, квартал 7, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК – АПОС № 4678/15.06.2022 г.

В тази връзка е допълнена Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на Община Бяла за 2022 г., както следва:

В Раздел II, част IV „Имоти за учредяване на ограничени вещни права“ след последната точка се създава следваща поредна точка, както следва: 

 …. Учредяване на безвъзмездно право на ползване  без търг или конкурс в полза на Сдружение с общественополезна дейност ХАНДБАЛЕН КЛУБ БЯЛАс ЕИК206266433 за поставяне на рекламно-информационни елементи за срок от 2 (две) години след одобряване на схема от Главния архитект на Общината и при спазване на процедурата по чл. 57 от ЗУТ и Наредба № 3 за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Община Бяла върху следните имоти и вещи- общинска собственост на територията на Община Бяла, както следва:

1 (един) брой билборд с размери 6,00 м. х 3,00 м., монтиран в югоизточната част на Поземлен имот 07603.910.878, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. ПОЛЕТО, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Пасище, площ 441367 кв. м, стар номер 000878, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК – АПОС № 4597/05.01.2022 г.

1 (един) брой рекламно-информационен елемент /рекламно пано, транспарант/, монтиран в Поземлен имот 07603.501.3208, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. КОЛЮ ФИЧЕТО, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид озеленени площи, площ 1909 кв. м, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК.

1 (един) брой рекламно-информационен елемент /рекламно пано, транспарант/, монтиран в Поземлен имот 07603.501.2351, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 30, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За обект комплекс за образование, площ 13990 кв. м, стар номер 2351, квартал 7, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК – АПОС № 4678/15.06.2022 г.“.

Кметът на Община Бяла ще издаде заповед и ще сключи договор  за безвъзмездно ползване на имотите и вещите по т. I от настоящото решение със СДРУЖЕНИЕ С ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ХАНДБАЛЕН КЛУБ БЯЛАс ЕИК206266433 съгласно действащото законодателство и при  условията на т. I от настоящото решение, както и предприемане на всички други необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на настоящото решение.

Сподели: