Храм „Свети Георги“ – Русе посрещна храмовия си празник с реставрирана сграда

Храм „Свети Георги“ – Русе посрещна храмовия си празник с реставрирана сграда

На 6 май – Гергьовден, Храм „Свети Георги“ – Русе посрещна храмовия си празник с реставрирана сграда. Ремонтът беше извършен в рамките на проект ROBG-302 „Християнското наследство в културния коридор Русе-Гюргево”, финансиран по договор № 144863/03.12.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 2 „Зелен регион“, Специфична цел 2.1 „Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство“. Водещ партньор по проекта: Църква „Света Петка”, град Русе, а партньори по проекта са Църква „Свети Георги”, град Русе и Община Ведя, окръг Гюргево, Румъния, стопанисваща църква „Свети Пантелеймон” в село Ведя.

Основна цел на проекта е да се насърчи интегрираното развитие на трансграничния регион Русе-Гюргево чрез развитие на културно-религиозен туризъм, основан на устойчивото използване на културното, религиозното и историческото наследство на региона.

Проектът включва инвестиционни дейности и т. нар. „меки мерки“. Една от инвестиционните мерки е реставрация на църква „Свети Георги”.

Ремонтът на сградата на църква „Свети Георги” беше изпълнен от фирма „Свети Георги Победоносец“ ЕООД. Договорът с предмет „Основен ремонт и реставрация на църква „Св. Георги – гр. Русе“ беше сключен на 14 май 2020 с изпълнителя след проведена обществена поръчка и беше изпълнен в срок. Стойността на договора беше 321 327,70 лв. без вкл. ДДС. Строителният надзор беше извършен от фирма „БГ Инженерни“ ЕООД.

Реставрационните дейности включваха основен ремонт на покрива и поставяне на изолация, ремонт на фасада и на камбанарията, подмяна на водосточна система – олуци и водосточни тръби, осъвременяване на мълниезащитата на храма, ремонт на дограма, подмяна на канализация и на водопровод, ремонт на подова настилка, ремонт на външна и вътрешна мазилка, ремонт на дървени конструкции, подмяна на електрическа инсталация, избелване на каменен зид, изграждане на санитарен възел и др.

При извършването на всички ремонтни дейности водещ принцип беше запазване автентичния облик на храма. Част от артефактите от храма ще бъдат изложени в туристически експозиционен център, който се изгражда в рамките на проекта в двора на църква „Света Петка“ в град Русе.

С направения ремонт сградата на Храм „Свети Георги“, който е паметник на културата от местно значение, се опазва и ще бъде използвана като средство за устойчиво развитие културно наследство. Реставрираната църква ще бъде включена в три интегрирани туристически продукта с атрактивни туристически маршрути за културен и религиозен туризъм, които ще бъдат разработени в рамките на проекта. Предишното й състояние не позволяваше това да се случи, но реставрацията ще позволи да се покаже нейната архитектурна и художествена изящност на посетителите. Това ще допринесе за нарастване броя на туристите, посещаващи трансграничния регион Русе-Гюргево с цел културен и религиозен туризъм; Ще се увеличат приходите от туристически посещения в храма.

Патронът на църквата – Свети Георги е един от общите светци, закрилящи българи и румънци, наред със Света Петка, Свети Пантелеймон и Свети Димитър Бесарбовски. Затова се очаква интерес от румънски туристи за посещения в храма.

Сподели: