Целеви временен безлихвен заем за над 600 хил. лева ще иска Община Ценово от МФ

Общинските съветници възложиха на Кмета на Община Ценово да отправи искане до Министерство на финансите за ползване на целеви временен безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на проект ,,Трансгранично партньорство между Ценово-Хотареле-Гряка срещу природни рискове“, код в eMS: ROBG-417, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V-А Румъния –България-2014-2020 г. по Приоритетна ос 3: ,,Безопасен регион“, Специфична цел 3.1 ,,Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион“ по Основен договор No83520 от 20.07.2018 г. и Договор за национално съфинансиране No РД 02-29-301 от 28.08.2018 г., със следните основни параметри:

1. Максимален размер на дълга –621 332,00 лв. (шестотин двадесет и една хиляди триста тридесет и два лева и нула стотинки);

2. Валута на дълга –български лева;

3. Вид на дълга –краткосрочен общински дълг –целеви временен безлихвен заем от централния бюджет по смисъла на чл.3, т.5 от Закона за общинския дълг за мостово финансиране на разходи по проект ,,Трансгранично партньорство между Ценово-Хотареле-Гряка срещу природни рискове“, код в eMS: ROBG-417, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V-А Румъния –България-2014-2020 г. по Приоритетна ос 3: ,,Безопасен регион“, Специфична цел 3.1 ,,Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион“ по Основен договор No83520 от 20.07.2018 г. и Договор за национално съфинансиране No РД 02-29-301 от 28.08.2018 г.;

4. Начин на обезпечаване на кредита –чрез плащанията от Управляващия орган на Програма Интеррег V-А Румъния –България 2014-2020 г., съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ (Основен договор)No 83520 от 20.07.2018 г., Договор за предоставяне на национално съфинансиране No РД 02-29-301 от 28.08.2018 г. и средства отцелева субсидия за капиталови разходи, обща изравнителна субсидия, собствени общински приходи за местни дейности;

5. Условия за погасяване

5.1. Срок за погасяване –до дванадесет месеца, считано от датата на подписване на договора за безлихвен заем, по ред, начин и срокове, определени от Министъра на финансите;

5.2. Източници на погасяване –плащанията от Управляващия орган и/или Договарящия орган/и на Програма Интеррег V-А Румъния –България 2014-2020 г., съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ (Основен договор)No 83520 от 20.07.2018 г. и Договор за предоставяне на национално съфинансиране No РД 02-29-301 от 28.08.2018 г,. и средства от целева субсидия за капиталови разходи, обща изравнителна субсидия, собствени общински приходи за местни дейности;

6. Максимален лихвен процент –0% -безлихвен заем;

7. Други такси, наказателни лихви, комисионни и други –без такси, лихви, комисионни и други

Сподели:

Още новини от деня