Още швейцарски тролейбуси тръгнаха по русенските улици

Цената на картите за цяла мрежа в градския транспорт на Русе за учащите се, студентите и докторантите редовно обучение ще стане 30 лв.

Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе е приета с Решение  № 1462  по  Протокол № 52 от 16.07.2015 г. Същата е изменяна и допълвана с Решение  № 136 по Протокол № 6 от 25.02.2016 г.,  Решение  № 488 по Протокол № 20 от 23.03.2017 г., Решение  № 913 по Протокол № 36 от 19.07.2018 г., Решение № 1167 по Протокол № 47/20.06.2019 г. иРешение № 186 по Протокол № 10/18.06.2020г. Цитираните решения се отнасят до намаления на цените на месечните абонаментните карти за пътуване по една линия във вътрешноградския транспорт за учащи, възрастни граждани и хора с увреждания.

Съгласно чл. 18, ал. 2 от Наредба № 14 право на пътуване с допълнително намаление от цената на месечната абонаментна карта за цяла градска мрежа (ЦГМ) във вътрешноградския транспорт, извън регламентираното с ПМС № 66 имат (в рамките на учебната година, без месеците юли и август) учащите се, студентите и докторантите редовно обучение, като общината заплаща по 8,00 лв. на карта. С това намаление, на настоящия етап картата струва 50,00 лв.

Предвид на това, че през годините стойността на посочените превозни документи не е променяна (за разлика от абонаментните карти за една линия), предложението е тази категория пътници да има право на допълнително намаление в размер на 20,00 лв. от месечната абонаментна карта за ЦГМ във вътрешноградския транспорт. Целта е повишаване на интереса към услугата „обществен превоз на пътници“ чрез предоставяне на по-ниски цени на абонаментните карти за учащи, студенти и докторанти редовно обучение, които могат да бъдат използвани от притежателите им за придвижване до учебните заведения. Тази социална придобивка ще намали до известна степен разходите за транспорт на пътуващите ежедневно учащи, като увеличаването на броя на закупените от този вид карти ще доведе до по-широко използване на услугата.  

Следва да се отбележи, че частните превозвачи се водят единствено от своя търговски интерес и не биха предложили подобни цени на картите за учащи, студенти и докторанти редовно обучение, както и не биха преследвали целите, залегнали в чл. 18 на Наредба № 14 за осигуряване на допълнително намаление, извън регламентираното в ПМС № 66. В тази връзка компенсацията на превозвачите ще бъде ограничена до разликата между стойността на картата за тези право имащи (намалена от редовната цена с 30% по ПМС № 66) и цената на картата, която заплаща потребителя на услугата, след доплащане по 28 лв. на карта от Община Русе.

Направен е разчет на необходимите средства и същите са предвидени в Общинския бюджет за 2021 година.

Общинска администрация ще осъществява контрол гарантиращ, че предоставените средства няма да доведат до свръх компенсиране на превозвачите във връзка с дейността по извършване на обществен превоз на учащи, студенти и докторанти редовно обучение. При възникване на възможност за свръх компенсиране средствата няма да бъдат предоставяни.

В тази връзка в чл. 18, ал. 2, следва да отпадне текстът „(в рамките на учебната година без месеците юли и август)“, а текстът: „като общината ще заплаща по 8 лв. на карта“, следва да се замени с текста: „като общината ще заплаща по 28 лв. на карта“.

С тази промяна цената на картите за цяла градска мрежа в градския транспорт за учащите се, студентите и докторантите редовно обучение ще стане 30 лв.

Исканите промени се основават на принципите на прозрачност и публичност. Няма данни настоящия нормативен акт да противоречи на правото на европейската общност.

Общински съвет – Русе ще приеме Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществен транспорт на територията на Община Русе, със следното съдържание:

§ 1. В чл. 18, ал. 2 текстът: „(в рамките на учебната година, без месеците юли и август)“ отпада, цифрата: „8 лв.“ се заменя с числото „28 лв.“

Сподели: