С портрети на българските будители украсиха оградата на ПГСАГ в Русе

Центърът за високи постижения в областта на строителството и дизайна ще има в ПГСАГ „Пеньо Пенев“-Русе

ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – Русе е одобрена и вече има сключен договор по Проект Вх. рег. №: BG-RRP-1.014-0013 за изграждане на Център за високи постижения в областта на строителството и дизайна в ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – Русе от Националния план за възстановяване и устойчивост,
BG-RRP-1.014 – „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“.
По този проект са одобрени 26 професионални гимназии от България, като от област Русе е само това учебно заведение.

Центърът за високи постижения в областта на строителството и дизайна, който ще бъде обособен в ПГСАГ „Пеньо Пенев“-Русе ще модернизира, надгради и разшири съществуващите функционалности на гимназията и ще осигури: стимулираща образователна среда; иновативно съдържание и обучение за професиите и уменията на бъдещето; кадри за развитие на приоритетните икономически сектори в региона. С изграждането на ЦВП ще се постигне предоставяне на висококачествено професионално образование чрез прилагане на иновативни методи на преподаване и учене в направленията: „Строителство“, „Дизайн“, „Архитектура, урбанизъм и геодезия“, Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти“. Дейностите предвидени в проектното предложение включват: изграждане, обзавеждане и оборудване на обособен ЦВП в самостоятелно пространство, намиращо се в полусутерен на корпус Д и на прилежаща площадка. В обхвата на дейността планираме СМР-текущ ремонт на прилежаща площадка и бивши складови помещения. Предвидено и изпълнено е промяна на предназначението на тези складове в учебни зали. С проект изработен от проектантска фирма е извършена промяна на предназначението, което е съгласувано от главния архитект на града. Планираме нова архитектурна ситуация от три учебни зали: зала 1 за професионални направления: „Строителство“и „Архитектура, урбанизъм и геодезия“; зала 2 – за „Дизайн“; зала 3 – за „Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти“. Всяка от залите ще да бъде обзаведена с модерно и ергономично обзавеждане и оборудвана със съвременна техника, подходяща за всяко от професионалните направления. Останалите помещения в пространството за ЦВП ще включват методичен кабинет за учителите и складови помещения, за съхранение на специализираната техника. Успешното реализиране на проектните дейности ще гарантира постигане на поставените цели, главната от които е изграждане на високотехнологичен ЦВП в областта на строителството и дизайна в ПГСАГ „П.Пенев“Русе.
Цели на проекта:
1. Превръщане на ПГСАГ „Пеньо Пенев“-Русе в Център за високи постижения в професионални направления: „Строителство“, „Дизайн“, „Архитектура, урбанизъм и геодезия“ и „Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти“ чрез обновяване и модерно оборудване на образователната среда, за подготовка на кадри за развитие на приоритетните икономически сектори в региона;
2. Осигуряване на условия за качествено образование и създаване на съвременна благоприятна и високо мотивираща образователна среда за превръщане на ПГСАГ „Пеньо Пенев“-Русе в модерна и желана образователна институция;
3. Повишаване на качеството и приобщаващия характер на образованието за уязвими групи и адекватното му приложение на пазара на труда;
4. Ценностно ориентиране на обучаемите и превръщането им във функционално грамотни, иновативни, социално отговорни и активни граждани, които да са мотивирани да надграждат своите компетентности в ЦВП чрез учене през целия живот;
5. Повишаване на дигиталните компетентности на учениците за адекватното им позициониране в съответствие със съвременните изискванията на работодателите;
6. Засилване на знанията и уменията на учениците чрез повишаване на професионалните им компетентности за подобряване пригодността им за заетост;
7. Модернизиране, надграждане и разширяване на съществуващите функционалности на ПГСАГ „Пеньо Пенев“-Русе, за осигуряване на стимулираща образователна среда, иновативно съдържание и обучение за професиите и уменията на бъдещето, сътрудничество с всички заинтересовани страни;
8. Предоставяне на висококачествено професионално образование в направления: „Строителство“, „Дизайн“, „Архитектура, урбанизъм и геодезия“ и „Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти“ , чрез прилагане на иновативни методи на преподаване и учене.

Сподели: