Центърът за обществена подкрепа в Ценово помага на деца в риск и техните семейства

На територията на Община Ценово осъществява дейност и Център за обществена подкрепа, който има за цел да подобри качеството на живот на децата в семейната и социалната среда чрез предоставяне на качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство. Центърът работи в посока предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституциализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви. Друга насока в която се работи е подкрепа при реинтеграция в биологичното семейство на дете, настанено в специализирана институция, услуга в общността в резидентен тип или преимно семейство. Наблюдение на дете, след реинтеграция. Подкрепа на дете след осиновителен период. Подкрепа, консултиране и наблюдение на непълнолетни майки и бъдещи такива. Придобиване на умения за отговорно родителстване. За 2018 г. утвърденият капацитет на ЦОП Ценово е 20 потребителя. Средно месечно са реализирани социални услуги за 44 деца и техните семейства с издадени направления от отдел “Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане” Бяла, потребители насочени от други институции имащи отношение към децата, както и самозаявили се потребители.

Основната цел на Центъра за обществена подкрепа е да подобри качеството на живот на децата в семейната и социалната среда, като предостави качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите им и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство, както и оказване на квалифицирана помощ за да се даде възможност на подрастващите, децата от етническите малцинства и тези със специални образователни потребности /СОП/,максимално да развият капацитета си, да учат, да се образоват и да се насърчава активното им участие във всички мероприятия на класа и училището, да се социализират и да се включат активно в социалния живот на своите връстници.ЦОП има зацел предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституциализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

За периода на съществуването си до момента, ЦОП с. Ценово се утвърждава, като пространство за социална и психологическа подкрепа към децата и семействата от общността. Това е благодарение на постоянното взискателно отношение към качеството на работата, първоначалните стъпки по подобряване на битовата среда и заимствани добри практики. ЦОП с. Ценово е специално място, където всеки винаги може да потърси помощ и да получи квалифицирана консултация, подкрепа и информация. Изграждането, развитието и утвърждаването на Центъра допринася много за това той да бъде желано място, където деца и семейства намират своя опора в преодоляване на житейските трудности, получавайки нужното уважение, доверие, съпричастност, подкрепа и сигурност. При капацитет 20 потребители ЦОП Ценово работи средно месечно с 44 броя потребителя. Проведени са през годината общо 149 броя групови занимания с потребителите от центъра, като пряката работа с тях е 359 часа месечно.„Център за обществена подкрепа” Ценово организира своята дейност през 2018 година в следните ателиета:

Месечно работа в ателие„ Готварство“;

Работа в ателие „ Цветна градина“ ;

Месечно работа в ателие „Да се забавляваме заедно“ –музикотерапия

Месечно работа в ателие „Да бъдем заедно“ с цел сближаване на родители и деца

Месечно работа в ателие „Да спортуваме заедно“

През 2018 г. в Център за обществена подкрепа с.Ценово са предоставени социални услуги на 62 потребителя с направления от Дирекция “Социално подпомагане“ и самозаявили се лица.

Общо на този брой услуги е проведена:

индивидуална работа -779 сесии,

проведени групови работи –149 броя

домашни посещения –246 броя

С цел подобряване на качеството на работа основните дейности са организирани в програми според изискванията на актуализираната методика за условията и начина на предоставяне на социалните услуги в ЦОП. Програми, разработени от Центъра за обществена подкрепа с. Ценово: Програма за подкрепа и консултиране на семейства от общността;Програма „Реинтеграция“;Програма за работа с деца с поведенчески проблеми и техните семейства“;Програма за деца, жертви на насилие и техните семейства;Програма за ранно детско развитие, семейно консултиране и подкрепа.

Сподели:

Още новини от деня