център за психично здраве

Център за психично здраве – Русе” ЕООД планира да подобри енергийната ефективност на някои от сградите си

Център за психично здраве – Русе” ЕООД разполага с три денонощни стационарни отделения с общ капацитет 115 легла; два дневни стационара – за възрастни с 65 места и за деца и юноши с 35 места; Център за субституиращо и поддържащо лечение с метадон със 150 места; Звено за трудова и социална рехабилитация със 132 заети.

В „ЦПЗ – Русе“ ЕООД  работят високоспециализирани мултидисциплинарни екипи, състоящи се от психиатри, психолози, специалисти по здравни грижи, социални работници, ерготерапевти, логопеди, трудотерапевти и други хуманитарни специалисти.

За 2019 г.:

 • преминалите болни през стационарни отделения са 3 544 пациента, от тях приети по спешност 51.8 %, в това число извършили агресивни актове към себе си и към околните – 497 пациента;
 • общо амбулаторни прегледи – 25 016,  в т.ч. детски прегледи – 540;
 • включени общо във вътреболничната рехабилитация – 1 718 пациента в денонощните стационарни отделения;
 • преминали общо през Центъра за субсидиращо и поддържащо лечение с метадон –  127 включени в програмата.

Приходите на „Център за психично здраве – Русе” ЕООД се формират при изпълнение на основната му дейност – диагностика, рехабилитация и ресоциализация на лица с психични заболявания: по договори с Община Русе за предоставяне на социални услуги; от платени медицински услуги; от произведена продукция на Звеното за трудова рехабилитация и от наеми на помещения и оборудване.

„ЦПЗ – Русе“ ЕООД  приключва  финансовата 2019 г. със счетоводна печалба в размер на 123 630.42 лв.,  (нетната е 111 267.78 лв.).  

През 2019 г. е въведена Наредба № 3 за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които МЗ субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения, с което частично е подобрено финансовото състояние на дружеството. След въвеждане на наредбата дружеството увеличава заплащането на нощния труд на медицинския персонал. Увеличена е и средната брутна заплата по категории персонал.

Предложената бизнес програма за 2020 г. до голяма степен е основана на неизпълнените инвестиционни намерения през последните години, а именно:

 • Реализация на проект за подобряване енергийната ефективност чрез саниране и реконструкция на отоплителните и вентилационни системи на сградата на Диагностично-консултативно звено и Административно-стопански блок;
 • Озеленяване, оформяне и благоустрояване на прилежащите зелени площи чрез участие в съвместен проект, финансиран от Европейския социален фонд;
 • Извършване на основен ремонт на санитарните възли и коридори на Отделение  за лечение на зависимости;
 • Изграждане на ведомствена пералня;
 • Проектиране и изграждане на съществуваща водопроводна и канализационна мрежа към трите денонощни стационара;
 • Участие в проект на Министерството на труда и социалната политика за създаване и функциониране на социално предприятие на лица с психична инвалидизация;
 • Разработване и реализация на програми за продължаващо обучение и супервизия на персонала – участие в национални и международни конгреси, конференции, научни и практико-приложни форуми.
Сподели: