център за психично здраве

„Център за психично здраве – Русе” ЕООД планира ремонт на всички денонощни стационарни отделения

Общинско еднолично търговско дружество „Център за психично здраве – Русе” ЕООД е преобразувано със Заповед №РД-20-23/27.07.2000 г. на Министерство на здравеопазването и е лечебно заведение с предмет на дейност: спешна психиатрична помощ, диагностика и лечение на лица с психични разстройства, периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж, психотерапия и психо-социална рехабилитация, психиатрична и психологична експертна дейност; промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението; предоставяне на социални услуги по реда на Закона за социално подпомагане.

Едноличен собственик на капитала на лечебното заведение е Община Русе, чрез Общински съвет – Русе, който решава въпросите от компетентността на Общото събрание. Търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала са общински публични предприятия, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), в сила от 01.01.2020 г. С Постановление №85/30.04.2020 г. на Министерски съвет е приет Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), в сила от 05.05.2020 г. Правилникът урежда принципите на упражняване правата на общините в общинските публични предприятия.

На основание чл. 25, т. 1 от ППЗПП, с вх. №24-22-39#1/12.10.2020 г. е предоставена за одобряване от Общински съвет – Русе Бизнес програма за планиране дейността на „Център за психично здраве – Русе“ ЕООД за периода 2021 – 2023 година.

„Център за психично здраве – Русе“ ЕООД към момента е водещо лечебно заведение в психиатричната помощ в България и единствената психиатрична структура в страната, съвместила всички разновидности и форми на психиатричната помощ. Специализираната психиатрична грижа, оказвана в структурите на лечебното заведения се състои от интегриран пакет от лечебни, рехабилитационни, социални и юридически услуги, които надграждат традиционното диспансерно наблюдение и лечение, трансформирайки го в нови модели на работа за психологическа подкрепа, консултиране, придобиване на умения за независим живот и справяне със симптоматиката на болестта.

Видно от прогнозата на основните икономически показатели в Бизнес програмата на „Център за психично здраве – Русе“ ЕООД („ЦПЗ-Русе“ ЕООД), се предвижда приходите през 2021 г. да са в размер на  5 351 хил. лв., през 2022 г. в размер на 5 546 хил. лв. и през 2023 г. прогнозирани приходи в размер на 5 638 хил. лв. Очакванията за повишаване на приходите са свързани с факта, че „ЦПЗ – Русе“ ЕООД има защитено най-високо – трето ниво на компетентност за всичките си структури/стационарни отделения/, за което е предвидено съответстващо по-високо ниво на заплащане на основните медицински дейности  по действащата Наредба №3 на Министерство на здравеопазването. Прогнозата за разходите е: за 2021 г. прогнозирани разходи в размер на 5 324 хил. лв., за 2022 г. прогнозирани разходи в размер на 5 532 хил. лв. и за 2023 г. прогнозирани разходи в размер на 5 617 хил. лв. Предвижданото увеличение на разходите е свързано основно с промяна в размера на възнагражденията и съответстващите им осигурителни вноски за сметка на работодателя, съобразено с темпа на нарастване на минималната и средните работни заплати  както в национален мащаб, така и в отрасъл „Здравеопазване“.

Финансовите средства, предвидени за инвестиции са: през 2021 г. прогнозни средства за инвестиции в размер на 28 хил. лв., през 2022 г. в размер на 32 хил. лв. и през 2023 г. прогнозни средства за инвестиции в размер на 60 хил. лв.  

Инвестиционната програма на „ЦПЗ-Русе“ ЕООД за периода 2021 – 2023 г. включва:

  • инвестиции през 2021 г. и продължаващо развитие през 2022 г. в обзавеждане и функциониране на  ведомствена пералня;
  • изграждане на отделение по геронтопсихиатрия чрез участие в проект, финансиран от Министерство на здравеопазването по грантова схема, която се очаква да стартира през 2021 г. Предвижда се окончателно окомплектоване и натоварване на капацитета на отделението през 2023 г.;
  • подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд и прилежащата инфраструктура. Предвижда се доставка и монтаж на соларни панели за битово-гореща вода през 2022 г. с тенденция през 2023 г да се изгради малък фотосоларен парк за собствени нужди на лечебното заведение;
  • закупуване на електрошоков апарат на стойност 150 000 лева, чрез участие в проект през 2021 г. по програма „Региони в растеж“ на ЕС.

Намеренията за ремонтна програма на „ЦПЗ-Русе“ ЕООД за периода 2021 – 2023 г. са свързани с:

  • ремонт на всички денонощни стационарни отделения чрез цялостна подмяна на ВиК инсталациите, изкърпване, измазване и боядисване на болнични стаи, кабинети и манипулационни, санитарни възли и коридори;
  • подмяна на обзавеждането и оборудването на социалните услуги, чиито доставчик е „ЦПЗ-Русе“ ЕООД по силата на договори  с Община Русе.

Общинските съветници в Русе одобриха сега бизнес програма за планиране дейността на „Център за психично здраве – Русе“ ЕООД за периода 2021 – 2023 година.

Сподели: