психодиспансер център за псипично здраве

„Център за психично здраве – Русе” подготвя изграждането на фотоволтаичен парк

Общинско търговско дружество „Център за психично здраве – Русе” ЕООД е преобразувано със Заповед №РД-20-23/27.07.2000 г. на Министерство на здравеопазването и е лечебно заведение с предмет на дейност: спешна психиатрична помощ, диагностика и лечение на лица с психични разстройства, периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж, психотерапия и психо-социална рехабилитация, психиатрична и психологична експертна дейност; промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението; предоставяне на социални услуги по реда на Закона за социално подпомагане. Дружеството е вписано в ТР към АВ с ЕИК 117526194.

Основният капитал на дружеството е 137 680 лева, разпределен в 13 768 дяла с номинална стойност 10 лева всеки един и не е променян през годината. Към 31.12.2021 г. размерът на собствения капитал на дружеството е 361 хил. лева спрямо собствен капитал в размер на 355 хил. лева към 31.12.2020 г. Увеличението е резултат от отчетената печалба.

След спечелени конкурси, проведени от Община Русе за възлагане на социални услуги, лечебното заведение е доставчик и на следните социални услуги:

-център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства с капацитет 15 места;

-център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства  „Св. Петка“ с капацитет 12 места;

-център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства „Райна Гатева 3“ с капацитет 15 места;

-център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с психични разстройства „Райна Гатева 4“ с капацитет 12 места;

-защитено жилище за лица с психични разстройства с капацитет 8 легла.

 Съвместно с неправителствена организация лечебното заведение предоставя и още три социални услуги:

-дневен център за възрастни с психични увреждания с 15 места;

-защитено жилище за лица със зависимости с капацитет 8 легла;

-център за социална рехабилитация и интеграция с капацитет 30 места.

Лечебното заведение е акредитирана база за специализация по психиатрия  и база за обучение на студенти и специализанти-лекари за специалности „Психиатрия“, „Детска психиатрия“, и „Съдебна психиатрия“, психолози за специалност Клинична психология и специалисти по здравни грижи за специалности Мед. сестра и Психиатрична сестра.

В „Център за психично здраве – Русе” ЕООД работят високоспециализирани мултидисциплинарни екипи, състоящи се от психиатри, психолози, специалисти по здравни грижи, социални работници, ерготерапевти, логопеди, трудотерапевти.

Приходите на лечебното заведение се формират при изпълнение на основната му дейност – диагностика, рехабилитация и ресоциализация на лица с психични заболявания: постъпления от бюджета на Министерство на здравеопазването за договорените дейности; по договори с Община Русе за предоставяне на социални услуги; за комплексно диспансерно наблюдение на пациенти с хронични психиатрични заболявания; приходи от наеми на помещения и оборудване; от произведена продукция на Звеното за трудова рехабилитация и от наеми на помещения и оборудване; от платени медицински услуги.

„Център за психично здраве – Русе” ЕООД приключва финансовата 2021 г. със счетоводна печалба в размер на 6 252,69 лева, докато отчетената за 2020 г. счетоводна печалба е в размер на 3 251,36 лева.

Бизнес програмата на „Център за психично здраве – Русе“ ЕООД за 2021 г. е изготвена и изпълнена в условията на извънредното положение и извънредната пандемична обстановка. Запазва се водещата позиция, като психиатрична структура в страната, съвместила всички разновидности и форми на психиатрична помощ:

-към която има разкрит Детско-юношески център за психично здраве;

-създадено е отделение по съдебна психиатрия на функционален принцип;

-лечебното заведение е акредитирано като база за специализация по психиатрия и база за обучение на студенти и специализанти-лекари;

-създадено е успешно работещо Звено за трудова и психосоциална рехабилитация за лица с тежка хронични психични заболявания;

-реновирана изцяло е една от сградите на бивша работилница.

Инвестиционните намерения на „Център за психично здраве – Русе” за 2022 г. включват следните мероприятия:

-проектиране, съгласуване и изграждане на фотоволтаичен парк;

-проектиране и изграждане на изцяло нова водопроводна мрежа към трите денонощни стационара;

-извършване на основен ремонт на санитарни възли и коридори на Мъжко отделение;

-ремонт на сградата на Диагностично-консултативно звено и Административно-стопански блок.

Сподели: