стоматологична поликлиника отвън

„Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД има намерение да закупи съвременен 3D скенер/апарат за образна диагностика

Дейността на „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД  (“ЦДМ 1-Русе” ЕООД) е обезпечена от необходимите дентални специалисти и помощен персонал: лекари по дентална медицина – 16, като 9 от тях са с призната специалност – един в процес на специализация и един в процес на придобиване втора специалност „лицево-челюстна хирургия“; специалисти по здравни грижи и  дентални асистенти – 5  и лаборанти – 2, санитари – 4 и технически сътрудници – 2.

В лечебното заведение през 2019 г. са осъществени над 15 000 посещения, пряко заплатени от пациента. В лабораторията за образна диагностика са направени 13 000 бр. изследвания  (секторни и панорамни ренгенови снимки) и са осъществени 1 850 физиотерапевтични и диагностични процедури.

Приходите на дружеството се формират основно от оказване на медицински дентални услуги по сключен договор с НЗОК, от  пряко платени   дентални услуги и от отдадени помещения под наем.

Извършените промени след встъпване в длъжност на новият управител на „ЦДМ 1–Русе“ ЕООД (месец юни 2017 г.), се отразяват благоприятно на дружеството, а именно: оптимизирано е работното време, отговарящо на търсенето на пациенти; възстановена е дейността на спешен дневен кабинет, който приема пациенти и в двата почивни дни, атуализирани са началните цени за отдаване под наем в съответствие с Наредба № 2 на ОбС-Русе, като с процента повишение на наемната цена  е създаден „Фонд обновяване и ремонт“.

В следствие на предприетите мерки в дружеството, през последните три години са увеличени приходите от дентални услуги, които са основен дял от общите приходи (за 2018 г. са с 31% повече спрямо 2017 г., а през 2019 г. са с 35% повече в сравнение с 2018 г.) Постъпленията от отдадените под наем помещения са 20% от общите приходи, като през 2019 г. приходите от наем спрямо 2018 г. са увеличени с 8 %. В резултат на това „ЦДМ 1–Русе“ ЕООД приключва финансовата 2019 г. с печалба от 87 хил. лв.,  с 54 хил. лв. повече от 2018 г. През 2017 г. дружеството е било на загуба от 93 хил. лв.

Реализирани са следните инвестиции през 2019 г.: обновено e оборудването на още два дентални кабинета; подновена е част от специализираната апаратура с нова  – апарат за секторни ренгенови снимки, дентални юнити, хирургичен мотор и др.; осъществени са ремонти в сградата със собствени средства  – тоалетни помещения, ремонт на покрив и козирка (560 кв.м.), обновено осветление и др. Продължават промените в длъжностното щатно разписание на персонала с оглед разширяване и увеличаване на лечебната дейност (назначени нови лекари по дентална медицина и медицински сестри).

Центърът по дентална медицина е единствено лечебно заведение, което за поредна година участва в „Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 години в България“.

Намеренията на “ЦДМ 1-Русе” ЕООД за 2020 г. са свързани със:

  • Запазване, с тенденция към увеличаване потока от пациенти в диагностичните и лечебно-консултативните звена на лечебното заведение, чрез комплексно дентално обслужване. Включване на нови дентални специалности и обучение на млади дентални лекари.
  • Проучване на пазара и при финансова възможност закупуване на съвременен 3D скенер/апарат за образна диагностика.
  • Използване на операционния блок в неговия пълен капацитет, както е по договор с НЗОК, за планови операции и манипулации и отдаване под наем.
  • Осъществяване на обучителни и профилактични програми, касаещи детското дентално здраве – силанизация.
  • Осъществяване на поетапен ремонт, обновяване и рехабилитация на сградата, като се използват всички възможности – собствени средства, финансиране по програми, дарения, финансова подкрепа от Община Русе, тъй като покривната конструкция и санитарните помещения са в критично състояние. Необходимо е подновяване на компресорната система на сградата, дограми и врати, изграждане на абонатна станция и др.
  • Стартиране на процедура по възстановяване на акредитационна оценка и възстановяване на денталния център  като база за обучение на студенти и лекари по дентална медицина – специализанти.
  • Използване на информационните технологии в работата и за популяризиране на дейността на лечебното заведение.

Основна цел на „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД е да затвърди позициите си на водещ център в североизточен район, реализирайки  цялостния  потенциал от кадри и материални  ресурси.

Сподели: