Център по дентална медицина

„Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД с амбициозна програма през настоящата година

Общинско търговско дружество „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД е преобразувано със Заповед №РД-09-506/28.10.1999 г. на Министерство на здравеопазването, Приложение №5 и е лечебно заведение с предмет на дейност осъществяване на специализирана извънболнична дентална дейност. Дружеството е вписано в ТР към АВ с ЕИК 000527052.

Основният капитал на дружеството е 259 780 лева, разпределен в 25 978 дяла с номинална стойност 10 лева всеки един и не е променян през годината. Към 31.12.2021 г. размерът на собствения капитал на дружеството е 718 хил. лева, спрямо собствен капитал в размер на 647 хил. лева през 2020 г. Увеличението е резултат от отчетената печалба.  

„Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД е единственото лечебно заведение в областта, имащо договор за специализирана дентална помощ в целия обем от дейности от Националния рамков договор за денталната медицина – орална хирургия, детска дентална медицина и образна дентална диагностика. Лечебното заведение осъществява и първична дентална помощ, след сключен договор с НЗОК.

Дейността на лечебното заведение е обезпечена от необходимите дентални специалисти и помощен персонал: лекари по дентална медицина – 17, като 10 от тях са с призната специалност и един в процес на придобиване втора специалност „лицево-челюстна хирургия“; специалисти по здравни грижи и дентални асистенти – 7, рентгенови лаборанти – 2, санитари – 4 и технически сътрудници – 2.

Лечебното заведение разполага с необходимата медицинска апаратура: оборудвани дентални кабинети, апаратура за образна диагностика, апарати за физиотерапевтични процедури.

Въпреки неблагоприятните условия, пациентопотокът е запазен и съизмерим с този през 2020 г.

Успешно са осъществени Дни на зъбната профилактика с безплатни прегледи на деца до 18 г. възраст през м. май и октомври

Центърът по дентална медицина за поредна година участва в „Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 години в България“.

Успешно работи Дежурен кабинет през всички почивни и празнични дни, като през него са преминали и обслужени 670 пациента през 110 дежурства

Приходите на дружеството се формират основно от оказване на медицински дентални услуги по сключен договор с НЗОК, от пряко платени дентални услуги и от отдадени под наем помещения. Размерът на приходите от дентални услуги за 2021 г. е 730 хил. лева, с 20% повече спрямо 2020 г. Постъпленията от отдадените под наем помещения са в размер на 123 хил. лева и представляват 14% от общите приходи.  

„Център по дентална медицина 1– Русе“ ЕООД приключва финансовата 2021 г. с печалба в размер на 71 хил. лева,  при отчетена печалба от 88 хил. лева през 2020 г.

Разходите за инвестиции в „Център по дентална медицина – Русе“ ЕООД през 2021 г. са общо в размер на 68 378 лева и включват:

 -закупена е специализирана апаратура: стоматологична машина, винтов компресор, термален дисплей;

– закупени са два броя климатици;

– закупени са мебели за зъболекарски кабинет;

– поставена е нова дограма

– извършен е основен ремонт на санитарни помещения;

– закупени са посетителски пейки.

Намеренията на „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД за 2022 г. са свързани със:

-запазване, с тенденция към увеличаване потока от пациенти в диагностичните и лечебно-консултативните звена на лечебното заведение, чрез комплексно дентално обслужване;

-включване на нови дентални специалности и обучение на млади дентални лекари.

-проучване на пазара и при финансова възможност закупуване на съвременен 3D скенер/апарат за образна диагностика;

-използване на операционния блок за осъществяване на обучителна медицинска дейност;

-осъществяване на обучителни и профилактични програми, касаещи детското дентално здраве – силанизация;

-осъществяване на безплатни програми и мероприятия, касаещи дентално здраве по определени целеви групи;

-запазване тенденцията за наличие на разнообразие от дентални специалности и специалисти, гарантираща комплексно лечебно-диагностичен процес, непрекъснато повишаване на квалификацията на медицинския персонал на всички нива.

-обновяване на специализираната апаратура;

-стартиране на процедура за акредитация за следдипломна специализация.

Основните инвестиционни обекти през 2022 г. са в две направления:

-обекти и кампании, касаещи „Център по дентална медицина 1 – Русе“ ЕООД като лечебно заведение – 5% от годишния приход;

-обекти, касаещи сградата – 5% от годишния приход.

Основна цел на „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД е да затвърди позициите си на водещ център в североизточния район, реализирайки  цялостния  потенциал от кадри и материални  ресурси.

Сподели: