заседание общински съвет

Цех за разкрой на метални изделия ще бъде изграден в Сандрово

Постъпило е искане за разрешаване изработването на подробен устройствен план с вх.№УТ-27-27/31.03.2020г. от Камен Олегов Филипов, управител на „С.У.К. 3“ ООД, собственик  на поземлен имот с идентификатор 65348.68.176, находящ се в местността „Люцерните“, с. Сандрово, община Русе. Имотът попада в обхвата на приетия предварителен проект на Общия устройствен план на община Русе (ОУПО) и се намира в територия определена с този план за предимно производствена зона /Пп/, с локация на около 400 метра източно от урегулираната жилищна територия на с. Сандрово, част от бивш стопански двор и с начин на трайно ползване – за стопански двор. В разработеното от възложителя задание за проектиране за имота се предвижда изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ), с който за имота да се определи предимно производствена зона за застрояване, като същевременно се създадат устройствени условия за запазване като елемент на плана на съществуващата в имота сграда – краварник със застроена площ 623 квадратни метра. Инвестиционното намерение предвижда на следващ етап преустройство на тази сграда и изграждане на нова пристройка в западна посока за изграждане на цех за студена обработка (разкрой) на метални изделия. Предвижда се и запазване като елемент на плана на съществуващата в северната част на имота сграда – трафопост. Във връзка с искането на Възложителя в Община Русе са постъпили становища дадени с писма с вх.№№30-9965-79#2/05.05.2020г. от „В и К“ ООД – Русе и 30-9965-79#1/21.04.2020г.  от „ЕРП Север“ АД.

Предстои общинските съветници в Русе да одобрят през този месец задание за проектиране на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 65348.68.176, находящ се в местността „Люцерните“, с. Сандрово, община Русе, като с плана за имота се определи предимно производствена зона за застрояване /Пп/. Да се запазят като елементи на плана за застрояване съществуващите в имота сграда – краварник със застроена площ 623 квадратни метра и  трафопост. Да се предвиди пристройка на съществуващата сграда в западна посока, като ограничителната линия на застрояване се ситуира на 6, 56 метра от западната  странична имотна граница. Да се спазят изискванията на чл. 25, ал. 1 и ал. 3 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Проектът да се изработи в съответствие с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и на чл.108, ал. 2 от ЗУТ. Да се съобразят изискванията и условията дадени с писма №30-9965-79#2/05.05.2020г. от „В и К“ ООД – Русе и 30-9965-79#1/21.04.2020г.  от „ЕРП Север“ АД;

Предстои общинските съветници в Русе да разрешат през този месец изработване  на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 65348.68.176, находящ се в местността „Люцерните“, с. Сандрово, община Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.   

Сподели: