РИК указа на кмета на Община Русе да премахне агитационни материали на БНО

ЦИК отхвърли жалбата на Венцислав Ангелов за премахването на предизборните му транспаранти

Време за прочитане: 3 мин.

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. номер НС-10-94 от 10.03.2021 г. от Венцислав Атанасов Ангелов като кандидат за народен представител в листата на ПП БНО, регистрирана за Деветнадесети многомандатен изборен район – Русе.
С жалбата се оспорва решение номер 53-НС от 09.03.2021 г. на Районна избирателна комисия в Деветнадесети изборен район – Русенски, с което е установено извършено нарушение по чл. 183, ал. 3 и ал. 4 ИК относно агитационни материали, поставени на кръстовището на бул. „Липник“ и бул. „Цар Освободител“, както и агитационни материали поставени на градския площад в близост до съдебната палата и на кръстовището на ул. „Киев“ и ул. „Рига“ и на други места в град Русе, поставени от Венцислав Атанасов Ангелов кандидат за народен представител от партия „БНО“ и е указано на кмета на община Русе да премахне агитационните материали, неотговарящи на изискванията на чл. 183, ал. 3 и ал. 4 ИК, поставени от ПП „Българско национално обединение“ на територията на град Русе.
В жалбата се твърди, че решението на РИК – Русе, е незаконосъобразно. Жалбоподателят твърди, че с уведомления по чл. 8 и чл. 11 от Закона за събранията, митингите и манифестациите (ЗСММ) с вх. номер 54-68-1/4.03.2021 г. и с вх. номер 54-68-2/4.03.2021 г. кметът на община Русе е уведомен за предстоящите политически мероприятия и поставяне на агитационни материали, като точно са посочени местата на тяхното поставяне и уведомлението до кмета на града за сроковете от 07.03.2021 г. до 02.04.2021 г. Моли за отмяна на решението като незаконосъобразно. Не прилага доказателства.
Централната избирателна комисия изиска преписката и становище от Районна избирателна комисия – Русе. Преписката включва следните доказателства:

 1. Копие от екземпляр на решение номер 53-НС/09.03.2021 г. на РИК – Русе;
 2. Копие от екземпляр на решение номер 53-НС/09.03.2021 г. на РИК – Русе, обявено на информационното табло;
 3. Копие от екземпляр на решение номер 54-НС/11.03.2021 г. на РИК – Русе.
 4. Копие от екземпляр на решение номер 54-НС/11.03.2021 г. на РИК – Русе.
 5. Копие от разпечатка на интернет страницата на РИК – Русе, относно решение номер 53-НС/09.03.2021 г. на РИК – Русе.
 6. Копие от разпечатка на интернет страницата на РИК – Русе, относно решение номер 54-НС/11.03.2021 г. на РИК – Русе.
 7. Извлечение от протокол номер 10/09.03.2021 г.
 8. Становище на РИК – Русе, относно депозираната жалба;
 9. Копия от сигнали номер 130/08.03.2021 г. и номер 138/09.03.2021 г. по описа на РИК – Русе, ведно с приложенията към тях.
  От фактическа страна следва да се има предвид, че на посочените в диспозитива на решението места са поставени два агитационни материала, което е установено при проверка на място от членовете на РИК.
  Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, като подадена в законоустановения срок, от лице с правен интерес предвид качеството на кандидат за народен представител на жалбоподателя, срещу подлежащ на обжалване акт на РИК в Деветнадесети район – Русенски, а по същество – за неоснователна по следните съображения:
  За да постанови обжалваното решение, РИК – Русе е съобразила, че е налице нарушение на чл. 183, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс, тъй като посочените два материала са в нарушение на тези разпоредби, поставени са на нерегламентирани места и застрашават живота и здравето на гражданите.
  Обжалваното решение е взето при наличие на изискуемия кворум и предвиденото съгласно чл. 70, ал. 3 и ал. 4 ИК мнозинство. Същото е мотивирано, изложени са фактически и правни основания за приемането му.
  Централната избирателна комисия счита, че изводите на РИК – Русе, са правилни и законосъобразни. В хода на производството се установи, че визираните в решението агитационни материали са поставени без разрешение. Съставът на чл. 183, ал. 3 ИК е осъществен, тъй като двата материала са поставени на места извън определените в Заповед номер РД-01-435/19.02.2021 г. на кмета на община Русе, в която изчерпателно и лимитативно са определени местата, на които могат да се поставят агитационни материали в хода на предизборната кампания. Съдържанието на двата агитационни материала действително застрашава живота и здравето на гражданите по смисъла на чл. 183, ал. 4 ИК.
  Неотносимо с оглед приложението на чл. 183, ал. 3 и ал. 4 ИК е обстоятелството за надлежно уведомяване на общината за предизборни мероприятия по смисъла на ЗСММ, тъй като режимът на ЗСММ не е обвързан с изискванията за поставяне на стационарни агитационни материали.
  Централната избирателна комисия констатира съществено нарушение на законовите изисквания, тъй като като правно основание на приетия акт е посочен чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 22 ИК, които норми визират правомощия на общинската избирателна комисия.
  С решение номер 54-НС от 11.03.2021 г. РИК – Русе, е допуснала поправка на очевидна техническа грешка в решение номер 53-НС от 09.03.2021 г., като на ред 18 вместо „чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 22“ следва да се счита „чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 22 ИК“, с което констатираната техническа грешка е отстранена.
  По горните съображения Централната избирателна комисия счита, че решение номер 53-НС от 09.03.2021 г. на РИК – Русе, е правилно и законосъобразно. При постановяването му не са допуснати съществени нарушения, които да обуславят неговата отмяна, поради което същото следва да бъде потвърдено.
  Поради горното Централната избирателна комисия отхвърли жалбата на Венцислав Атанасов Ангелов като кандидат за народен представител в листата на ПП БНО, регистриран за Деветнадесети многомандатен избирателен район – Русе, срещу решение номер 53-НС от 10.03.2021 г. на Районна избирателна комисия в Деветнадесети изборен район – Русенски. ЦИК върна административната преписка на РИК – Русе. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Русе, чрез РИК – Русе.
Сподели:

Още новини от деня