ЦИК отхвърли жалбата срещу заличена регистрация на кандидат за общински съветник в Иваново

Постъпила е жалба чрез ОИК – Иваново, по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. номер МИ- 15-677 от 4 октомври 2019 г. от ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, представлявана от Красимир Дончев Каракачанов, чрез Траян Тихомиров Тотев – упълномощено лице, срещу решение номер 68-МИ от 1 октомври 2019 г. на ОИК – Иваново.

С обжалваното решение ОИК – Иваново е заличила регистрацията на Диана Петкова Атанасова, като кандидат за общински съветник в община Иваново под номер 4 в кандидатската листа на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ в община Иваново, регистрирана преди това с решение номер 39-МИ от 24.09.2019 г. на ОИК – Иваново.

Жалбоподателят оспорва в срок решението за заличаване, като излага оплаквания за незаконосъобразност. Твърди се, че Диана Петкова Атанасова пребивава на територията на Република България, тъй като изпълнява задължения по трудово правоотношение в Е от 27.05.2017 г. до днес, поради което няма нарушение на чл. 397, ал. 1 ИК.

Приложени са: служебна бележка, трудов договор и удостоверение за постоянен адрес от дата 26.07.2012 г. в Е, община Иваново, област Русе.
Иска се Централната избирателна комисия да отмени оспореното решение на ОИК – Иваново, с всички произтичащи от това последици.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в срок и от лице с правен интерес, но разгледана по същество, е неоснователна по следните съображения:

Видно от административната преписка оспореното решение на ОИК – Иваново, е прието въз основа на задължителните указания, дадени от Централната избирателна комисия с писмо изх. номер МИ-15-599 от 1 октомври 2019 г. за заличаване на регистрацията на Диана Петкова Атанасова на основание писмо с вх. номер МИ-04-03-85 от 30 септември 2019 г. от ГД „ГРАО“, с което е извършена проверка за наличие на уседналост по смисъла на чл. 397, ал. 1 ИК във връзка с параграф 1, т. 5 ДР на ИК.

Към писмото е приложен списък с резултата от извършената проверка в изпълнение на Решение номер 966-МИ от 5 септември 2019 г. на ЦИК, изменено с Решение номер 1099-МИ от 13 септември 2019 г. на кандидатите в кандидатските листи, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Доколкото горепосоченото писмо на ГД „ГРАО“ представлява официален удостоверителен документ и от него е видно, че Диана Петкова Атанасова не отговаря на условията на чл. 397, ал. 1 ИК във връзка с параграф 1, т. 5 ДР на ИК и т. 1 от Решение номер 966-МИ от 5 септември 2019 г. на ЦИК, а именно да има постоянен и настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях да е на територията на съответния изборен район, Централната избирателна комисия намира решение номер 68-МИ на ОИК – Иваново за законосъобразно.

Както ЦИК, така и ОИК – Иваново са длъжни да кредитират обстоятелствата, удостоверени с въпросния документ, издаден от началника на ГД „ГРАО“ в МРРБ. Това е и органът, който съгласно Изборния кодекс и относимите решения на Централната избирателна комисия има правомощието да извърши въпросната проверка на всички кандидати и да удостовери съответния резултат. Приложените документи за трудови правоотношения предвид разпоредбите на чл. 397, ал. 1 ИК във връзка с параграф 1, т. 5 ДР на ИК в случая са ирелевантни.

Освен това в административната преписка, получена в ЦИК, с вх. номер 25/24.09.2019 г. на ОИК – Иваново, е наличен и удостоверителен документ, издаден и подписан от специалист на ГРАО, община Иваново, от който е видно, че Диана Петкова Атанасова има регистриран настоящ адрес в Либия, въз основа на който не е следвало с решение номер 39-МИ от 24.09.2019 г. на ОИК – Иваново, Диана Петкова Атанасова въобще да е била регистрирана като кандидат за общински съветник в община Иваново под номер 4 в кандидатската листа на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ в община Иваново, област Русе.

Предвид изложеното Централната избирателна комисия отхвърли жалбата от ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ срещу решение номер 68-МИ от 1 октомври 2019 г. на ОИК – Иваново.
Съдът върна административната преписка на ОИК – Иваново.
Решението на ОИК – Иваново, подлежи на обжалване пред Административен съд Русе чрез ОИК – Иваново.

Сподели:

Още новини от деня