Кметът на Община Русе бе поздравен по повод 1 март от децата в ДГ "Незабравка" сега

Циркулационна помпа ще се закупи за нуждите на ДГ „Незабравка“

Кметът на Община Русе предлага на общинските съветници утвърждаване на корекция на бюджета на Община Русе за 2021 година.

В Инвестиционната програма за 2021г. е включен обект „Асансьор за кухня за ДГ „Незабравка“ на стойност 3900лв. При закупуването му е формиран остатък в размер на 1200лв., за усвояването на който Директора на детската градина предлага включване на нов капиталов обект „Климатик“. С цел поддържане на комфортна температура в една от занималните, същият следва да е инверторен 12-ка.

 След посещение на представители от Топлофикация Русе е установена необходимостта от нова циркулационна помпа, поради повреда в досега функциониращата.

Предвид гореизложеното, кметът предлага корекция в дейност 311 „Детски градини“ – държавна дейност, §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ в намаление на обект „Асансьор за ДГ „Незабравка“ 1бр. /било: 3 900лв.; става: 2 700лв./ и създаване  на два нови обекта: „Климатик за ДГ Незабравка“ за 1200лв. и „Циркулационна помпа за ДГ Незабравка“ за 2000лв. Средствата  за циркулационната помпа са от бюджета на градината, дейност 311 „Детски градини” – държавна дейност, §1015 „Материали“ /-/2000лв.

сн. Архив

Сподели: