център за психично здраве

ЦПЗ – Русе подготвя ремонт на сградата на диагностично-консултативно звено и административно-стопански блок

Общинско търговско дружество „Център за психично здраве – Русе” ЕООД е преобразувано със Заповед №РД-20-23/27.07.2000 г. на Министерство на здравеопазването и е лечебно заведение с предмет на дейност: спешна психиатрична помощ, диагностика и лечение на лица с психични разстройства, периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж, психотерапия и психо-социална рехабилитация, психиатрична и психологична експертна дейност; промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението; предоставяне на социални услуги по реда на Закона за социално подпомагане. Дружеството е вписано в ТР към АВ с ЕИК 117526194.

Основният капитал на дружеството е 137 680 лева, разпределен в 13 768 дяла с номинална стойност 10 лева всеки един и не е променян през годината. Към 31.12.2020 г. размерът на собствения капитал на дружеството е 355 хил. лева спрямо собствен капитал в размер на 352 хил. лева към 31.12.2019 г. Увеличението е резултат от отчетената печалба.

Центърът разполага с три денонощни стационарни отделения с общ капацитет 115 легла; два дневни стационара – за възрастни с 65 места и за деца и юноши с 35 места; Център за субституиращо и поддържащо лечение с метадон със 150 места; Звено за трудова и социална рехабилитация със 122 заети.

След спечелени конкурси, проведени от Община Русе за възлагане на социални услуги, лечебното заведение е доставчик и на следните социални услуги:

– център за настаняване от семеен тип, съответно за пълнолетни лица с психични разстройства с капацитет 15 места;

-център за настаняване на лица с психични разстройства с капацитет 12 места;

– защитено жилище за лица с психични разстройства с капацитет 8 легла;

– център за настаняване на пълнолетни лица с психични разстройства, ситуиран в бивш дом „Райна Гатева“ с капацитет 15 места;

– център за настаняване на пълнолетни лица с психични разстройства, ситуиран в бивш дом „Райна Гатева“ с капацитет  12 места.

В „Център за психично здраве – Русе” ЕООД работят високоспециализирани мултидисциплинарни екипи, състоящи се от психиатри, психолози, специалисти по здравни грижи, социални работници, ерготерапевти, логопеди, трудотерапевти.

Приходите на лечебното заведение се формират при изпълнение на основната му дейност – диагностика, рехабилитация и ресоциализация на лица с психични заболявания: постъпления от бюджета на Министерство на здравеопазването за договорените дейности; по договори с Община Русе за предоставяне на социални услуги; за комплексно диспансерно наблюдение на пациенти с хронични психиатрични заболявания; приходи от наеми на помещения и оборудване; от произведена продукция на Звеното за трудова рехабилитация и от наеми на помещения и оборудване; от платени медицински услуги.

„Център за психично здраве – Русе” ЕООД приключва  финансовата 2020 г. със счетоводна печалба в размер на 3 251,36 лева, докато отчетената за 2019 г.  счетоводна печалба е в размер на 123 630,42 лева.

Инвестиционните намерения на „Център за психично здраве – Русе” за 2021 г. включват следните мероприятия:

– ремонт на сградата на Диагностично-консултативно звено и Административно-стопански блок;

– извършване на основен ремонт на санитарни възли и коридори на Мъжко отделение;

 – основен ремонт и реновиране на силно амортизирана трудово-терапевтична работилница;

– проектиране и изграждане на изцяло нова водопроводна мрежа към трите денонощни стационара;

– участие в проекти на Министерството на труда и социалната политика за създаване и функциониране на социално предприятие на лица с психична инвалидизация;

– разработване и реализация на програми за продължаващо обучение и супервизия на персонала – участие в национални и международни конгреси, конференции, научни и практико-приложни форуми.

Сподели: