ЦПЗ – Русе получи за безвъзмездно ползване сградата на ул. „Янтра“ № 5 за още 10 години

В деловодството на Община Русе е постъпило писмо с регистрационен индекс№ 24-22-18/31.03.2022 г. от  Център за психично здраве – Русе – ЕООД, БУЛСТАТ 117526194, с искане за им бъде учредено безвъзмездно право на ползване върху общински поземлен имот с идентификатор 63427.1.303 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, ведно с построената в него сграда с идентификатор 63427.1.303.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, със застроена площ от 115 кв.м., брой етажи 1, брой нива на обекта: 2 с предназначение: Здравно заведение, брой нива на обекта: 2, с адрес гр. Русе, ул. „Янтра“ №5.

Съгласно Договор за социална услуга №5542/27.11.2020г., сключен между Сдружение „Дете и  пространство“ и Община Русе, част от сградата с идентификатор 63427.1.303.1 по КККР на гр. Русе, а именно – в сутерен, представляващ самостоятелен обект в сграда 63427.1.303.1.1, с полезна площ от 98.84 кв.м., с предназначение: За здравни и социални услуги, се ползва от Сдружение „Дете и пространство“, в качеството си на изпълнител на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ за деца с проблеми в  психичното развитие и техните семейства.

С оглед съвместното ползване, съответно за здравни и социални нужди, по предназначение и в зависимост от вида на пациентите, както и за създаване на добри взаимоотношения между ползвателите, предлагам за дейността на Център за психично здраве – Русе – ЕООД, БУЛСТАТ 117526194 да бъде предоставено както следва:

Част от общински поземлен имот с идентификатор 63427.1.303 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе,  с площ от 144 кв.м., с Координатна система БГС2005, заключена между точка 1 с координати X 4858013.58 и Y 537672.30; точка 2 с координати X 4858015.08 и Y 537674.56; точка 3 с координати X 4858006.30 и Y 537680.53; точка 4 с координати  X 4857994.01 и Y 537661.95, точка 5 с координати  X 4858000.98 и Y 537657.26, точка 6 с координати X 4858006.15 и Y 537665.00 и част от изградената в него сграда с идентификатор 63427.1.303.1, а именно, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.303.1.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, състоящ се от две нива – етаж с полезна площ общо 94.35 кв.м. и тавански етаж с полезна площ 108.68 кв.м., с предназначение: За здравни и социални услуги, брой нива на обекта: 2, с адрес гр. Русе, ул. „Янтра“ №5, при граници на обекта както следва:

  • за Ниво 1: Съседни самостоятелни обекти в сградата:

На същия етаж – няма.

Под обекта:63427.1.303.1.1

Над обекта: няма

  • за Ниво 2: Съседни самостоятелни обекти в сградата:

На същия етаж: няма.

Под обекта: няма.

Над обекта: няма,

за срок от 10 (десет) години.

За имота е съставен АЧОС № 6644 от 17.02.2012 г., вписан под №177, том 5, ДВР №1866, н.д. 984, вх. №1909/27.02.2012 г. по описа на Агенция по вписванията – Служба по вписвания – Русе.

С Договор от 18.05.2012г., за гореописаният имот е било учредено безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години, за изпълнение на специфичните задачи на лечебното заведение. Настоящото искане е депозирано в деловодството на Община Русе във връзка с изтичане на срока на договора.

В предоставената част от имота е настанен Детско-юношеския център за психично здраве – отделение към ЦПЗ – Русе ЕООД. Дейността му е разделена на две основни програми – консултативно и дневно-стационарна 8 /с капацитет 35 места/.

В консултативната програма се осъществява консултиране на деца и юноши, на родители, на професионалисти, работещи с деца от сферата на образованието, социалните грижи, медицинските служби и неправителствени организации.

В дневно-стационарната програма се осъществяват: диагностична оценка – психиатрично-психологично-логопедична; индивидуална терапия – психологична, логопедична; медикаментозна терапия; психологично консултиране; фамилно консултиране и фамилна терапия; групова терапия; съдебно-психиатрично-психологична експертиза; диагностична оценка на деца със СОП; изготвяне на индивидуални обучителни програми, интервенции в образователната система и насочване към ресурсно подпомагане; експертна оценка и представяна на ТЕЛК на деца и юноши с хронични психиатрични разстройства.

Преписката е разгледана от Комисията по общинска собственост, която с Протокол №29 от 25.05.2022 г. дава своето съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от общински имот за срок от 10 (десет) години, след решение на Общински съвет – Русе.

Предложеното разпореждане не е включено в утвърдената „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в Община Русе през 2022 г.“

Общински съвет – Русе допълни годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г. за учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от общински поземлен имот с идентификатор 63427.1.303 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 144 кв.м., с Координатна система БГС2005, заключена между точка 1 с координати X 4858013.58 и Y 537672.30; точка 2 с координати X 4858015.08 и Y 537674.56; точка 3 с координати X 4858006.30 и Y 537680.53; точка 4 с координати  X 4857994.01 и Y 537661.95, точка 5 с координати  X 4858000.98 и Y 537657.26, точка 6 с координати X 4858006.15 и Y 537665.00 и част от изградената в него сграда с идентификатор 63427.1.303.1, а именно, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.303.1.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, състоящ се от две нива – етаж с полезна площ общо 94.35 кв.м. и тавански етаж с полезна площ 108.68 кв.м., с предназначение: За здравни и социални услуги, брой нива на обекта: 2, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Янтра“ №5, предмет на АЧОС № 6644 от 17.02.2012 г., вписан под №177, том 5, ДВР №1866, н.д. 984, вх. №1909/27.02.2012 г. по описа на Агенция по вписванията – Служба по вписвания – Русе.

Днес бе дадено съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от общински поземлен имот с идентификатор 63427.1.303 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 144 кв.м., с Координатна система БГС2005, заключена между точка 1 с координати X 4858013.58 и Y 537672.30; точка 2 с координати X 4858015.08 и Y 537674.56; точка 3 с координати X 4858006.30 и Y 537680.53; точка 4 с координати  X 4857994.01 и Y 537661.95, точка 5 с координати  X 4858000.98 и Y 537657.26, точка 6 с координати X 4858006.15 и Y 537665.00 и част от изградената в него сграда с идентификатор 63427.1.303.1, а именно, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.303.1.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, състоящ се от две нива – етаж с полезна площ общо 94.35 кв.м. и тавански етаж с полезна площ 108.68 кв.м., с предназначение: За здравни и социални услуги, брой нива на обекта: 2, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Янтра“ №5, предмет на АЧОС № 6644 от 17.02.2012 г., вписан под №177, том 5, ДВР №1866, н.д. 984, вх. №1909/27.02.2012 г. по описа на Агенция по вписванията – Служба по вписвания – Русе, на Център за психично здраве – Русе – ЕООД, БУЛСТАТ 117526194, за срок от 10 години.

Сподели: