ЦСМП - Две могили е основно ремонтиран

ЦСМП – Две могили е основно ремонтиран

Сградата, която се използва за нуждите на Центъра за спешна медицинска помощ – гр. Русе, филиал гр. Две могили с идентификатор 20184.1.2923.1 по КККР на гр. Две могили вече е ремонтирана основно и работещите там изпълняват своите функции в много добри условия. От 1 юни досега филиалът на ЦСМП – гр. Русе работеше в предоставено от ОбС – Две могили помещение в сградата на Поликлиниката в гр. Две могили в югоизточния край на втория етаж. Филиалът разполага и с нов реанимобил, предоставен съвсем скоро.

Сподели: