ЦСРИ за деца в Русе ще бъде делегирана държавна дейност от юли догодина

На 12.04.2017 г. Община Русе стартира дейности по Проект „Разкриване на общностен център за предоставяне на почасови социални услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Център за социална рехабилитация и интеграция“ в Община Русе“, по сключен административен договор BG05M9OP001-2.005-0144-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, на стойност 391 166,00 лв.
Съгласно сключения договор, срокът за приключване на дейностите по проекта е 31.12.2018 г., като Община Русе има задължение да осигури устойчивост на новосъздадената социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“.

Предвид гореизложеното с Решение №883, прието с Протокол №35/21/06/2018 г., Общински съвет – Русе даде съгласие Община Русе да разкрие социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ за деца, в гр. Русе, кв. „Дружба“ 2, ул. „Йосиф Цанков“ № 45-47, като делегирана държавна дейност, с капацитет 20 места, считано от 01.01.2019 г.

След направени изчисления на разходите по бюджетни пера и предвид, че почасовите услуги предоставяни в Общностния център са лесно разпознаваеми от гражданите и изключително търсени от лицата с увреждания и родителите на деца, Общинска администрация Русе предприе действия, срокът за изпълнение на дейностите по проекта да бъде удължен.

В тази връзка, на 15.11.2018 г. Община Русе сключи допълнително споразумение с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ към Министерство на труда и социалната политика за удължаване срока на изпълнение на дейностите до 30.06.2019 г.

Извършените промени в срока на изпълнение на дейностите по проекта, налагат промяна на началната дата на разкриване на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“, като делегирана държавна дейност от 01.01.2019 г. на 01.07.2019 г.

Предстои Общински съвет Русе да измени през декември Решение №883, прието с Протокол №35/21/06/2018 г., както следва:

„1. Дава съгласие Община Русе да разкрие социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ за деца, в гр. Русе, кв. „Дружба“ 2, ул. „Йосиф Цанков“ № 45-47, като делегирана държавна дейност, с капацитет 20 места, считано от 01.07.2019 г.

2. Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати Решението на Общински съвет до Регионална дирекция за социално подпомагане – Русе, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане – София, за разкриване на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ за деца, в гр. Русе, кв. „Дружба“ 2, ул. „Йосиф Цанков“ № 45-47, като делегирана държавна дейност, с капацитет 20 места, считано от 01.07.2019 г.“

Сподели:

Още новини от деня