Одобриха слетите и маломерни паралелки в училищата на територията на Община Иваново през новата учебна година

Част от наемателите на общински имоти в Иваново ще бъдат освободени от плащания

Общински съвет – Иваново даде своето съгласие за отпадане на задължението за заплащане на наемна цена по действащи наемни правоотношения за наематели на нежилищни общински и предоставени на Община Иваново за управление имоти на територията на общината, които са преустановили дейността си вследствие на въведените със Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД- 01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки в условията на извънредна епидемична обстановка, за периода на действие на ограниченията, за установяването на което пряко засегнатите лица подават искане за освобождаване от наем (Приложение 1) и представят попълнена декларация (Приложение № 2), които са неразделна част от настоящото решение.

Кметът на Община Иваново ще приема, разглежда и одобрява исканията.

Той ще предприеме съответните действия за изпълнение на настоящото решение.

Кметът на Община Иваново ще предприеме съответните действия за приспадане на платените до приемане на настоящото решение наемни цени за периода на въведените със Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД- 01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки в условията на епидемична обстановка – от 28.11.2020 г. до отпадането им, от дължими последващи плащания.

Сподели: