административен съд русе

Част от Наредба № 10 на Община Ветово е отменена от съда

Административен съд – Русе отмени по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Русе  частично  Наредба № 10 за управление, стопанисване и ползване на земи от общинския поземлен фонд и гори и земи от общински горски фонд на Община Ветово, област Русе,приета на основание чл. 21,ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8 ал.2 от Закона за общинска собственост, с Решение № 311 по протокол №29/20.07.2006 г. на Общински съвет-Ветово; изм. и доп. с Решение №480 по протокол №42/13.09.2007 г.; изм. и доп. с Решение №313 по протокол №23/27.02.2009 г. ; изм. и доп. с Решение №652 по протокол №47/11.02.2011 г. на Общински съвет- Ветово, както следва:

чл.13.(1) Договорът за наем се сключва от кмета на общината за срок от З(три) години, а при сключване на договор за аренда минималния срок е 4 (четири) стопански години, съгласно чл.4 ал.1 от Закона за арендата в земеделието.

………….

(4) Общият срок на договора не може да бъде по-дълъг от 10 (десет) години.

Първата от тях е чл.13,ал.1 и се намира в  Глава II „Земи от общински поземлен фонд“, Раздел Втори „Управление, стопанисване и ползване на земите от общински поземлен фонд“ на действащата и към настоящия момент Наредба № 10 за управление, стопанисване и ползване на земи от общинския поземлен фонд и гори и земи от общински горски фонд на Община Ветово, област Русе.

Разпоредбата има следното съдържание:

…………

чл.13.(1) Договорът за наем се сключва от кмета на общината за срок от З(три) години, а при сключване на договор за аренда минималния срок е 4 (четири) стопански години, съгласно чл.4 ал.1 от Закона за арендата в земеделието.

Разпоредбата от подзаконовия нормативен акт касае отдаването под наем и аренда на земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/. Тя е в несъответствие със специалния закон – ЗСПЗЗ и ЗАЗ.

Съгласно чл.24а ал.5 от ЗСПЗЗ – отдаването на земите от общинския поземлен фонд, с изключение на пасищата, мерите и ливадите по ал.6 т.4, под наем или аренда се извършва чрез търг или конкурс при условия и ред, определени от общинския съвет. Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс се сключва договор за наем или аренда. Срокът на договора за наем не може да бъде по-дълъг от 10 години.

Законът определя максимален срок на договора за наем на земи от ОПФ. Законовата норма е в обществен интерес и е от полза както за местния орган, така и за насрещната страна. В несъответствие на нея, в  чл.13,ал.1 от Наредбата е определен фиксиран срок, чиято продължителност е по-кратка от установената със закона. Това противоречи на законовото разрешение и ограничава приложимостта му, което прави протестираната разпоредба незаконосъобразна. В частта й относно регламентирания минимален  срок на договора за аренда – четири години, тя е в пълно несъответствие на чл. 4 от Закона за арендата в земеделието (ЗАЗ), съгласно който текст такъв договор  не може да бъде сключен за срок по-кратък от пет стопански години по смисъла на § 2, т. 3 от ЗАЗ.  

Другата протестирана разпоредба – чл.13,ал.4 от Наредба №10 гласи:

………….

(4) Общият срок на договора не може да бъде по-дълъг от 10 (десет) години.     

Нормата се регламентира максималната продължителност на договорите за наем на земи от ОПФ, и на договорите за аренда на такива земи, без да прави разграничение между двата вида правоотношения. При липсата на такова дефиринциране на срока според характера на правопораждащия  фактически състав, нормата от подзаконовия нормативен акт противоречи на ЗАЗ, според който договорът за аренда, включително и за общински земеделски земи, не е обвързан с максимален срок. Аргумент за това е разпоредбата на чл.28 ал.2 от ЗАЗ, според която  договор за аренда на земеделски земи може да се сключва дори и пожизнено, като за развалянето на договори за аренда, при условията на този закон, сключени за срок по – голям от 10 години или пожизнено, е необходим съдебен ред, а съгласно ал.3 на разпоредбата от закона – за арендни договори на общински земи, сключени при условията на ал. 2 – развалянето  може да стане с писмено предупреждение от арендодателя по реда на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите.

Сподели:

Още новини от деня