община русе 1

Шест от осемте общински търговски дружества в Русе отчитат положителен финансов резултат за 2023 г.

Анaлизът на гoдишнитe финaнcoви oтчeти и дoĸлaдитe зa дeйнocттa нa осемте общински тъpгoвcĸи дpyжecтвa, на които Община Русе е едноличен собственик на капитала, сочи, че шест от тях са с положителен финансов резултат за 2023 г. Това са „Общински пазари“ ЕООД, „Диагностично консултативен център 1 – Русе” ЕООД, „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД, „Център за психично здраве – Русе” ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД.

Останалите две – „Общински транспорт Русе“ ЕАД и „Медицински център 1 – Русе” ЕООД, отчитат загуби за 2023 г.

„Общински пазари” ЕООД, което стопанисва 15 търговски обекта, за поредна година реализира счетоводна печалба в размер на 118 хил. лева, което е с 61,8% повече от печалбата през 2022 г. Окончателният финансов резултат след данъчно облагане е нетна печалба в размер на 106 хил. лева. Приходите на дружеството са формирани основно от отдаване под наем на търговски площи и съоръжения, като през изтеклата 2023 г. „Общински пазари” ЕООД е внесло в бюджета на Община Русе 212 хил. лева такси по Наредба №16 на Общински съвет – Русе. През отчетният период инвестиционната програма на общинското дружество е свързана с реконструкция на Централния пазар и строителството на многофункционален плувен комплекс в Парка на младежта. Дружеството е ангажирано със стопанисването на „Ледената пързалка“ и „Русенски пролетен панаир“, превърнали се в традиция и място за развлечение на жителите на града.

През 2024 г. дружеството ще реализира няколко проекта, свързани с изграждане на нов пазар в района на Дунав мост, благоустрояване на пазар „Иван Вазов“ и пазар „Лилия“, както и завършване на строителните работи по изграждане на плувния комплекс.

Управителите на общинските търговски дружества – лечебни заведения „Диагностично консултативен център 1 – Русе” ЕООД, „Медицински център 1 – Русе” ЕООД, „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД, „Център за психично здраве – Русе” ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД, представиха пред Комисията за оценка на финансово-икономическите резултати своите намерения за 2024 г. Те са свързани с инвестиции в материалната база, в закупуване на медицинска апаратура и техника, както и в повишаване квалификацията на персонала.

След извършения анализ на финансово-икономическото състояние и резултати на общинските еднолични търговски дружества, Комисията ще предложи на Общински съвет-Русе да бъдат приети техните Годишни финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2023 г., както и да бъдат избрани проверители – регистрирани одитори, определени след проведена от всяко дружество процедура.

Комисията ще предложи на Общинския съвет всички общински търговски дружества да бъдат освободени от внасяне на дивидент за финансовата 2023 г. в бюджета на Община Русе.

Пълната информация за резултатите от дейността на общинските дружества през изминалата година ще бъде предоставена в обобщения годишен доклад на следващото заседание на ОбС-Русе.

Сподели: